Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave MFJMAS


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MFJMAS

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter  og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal ha

 • avansert teoretisk kunnskap innenfor fagfeltet oppgaven studentene har valgt å fordype seg i ved å skrive masteroppgave
 • avansert kunnskap om forskningsmetode
 • inngående kjennskap til den juridiske metodelæren
 • avansert kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet.
 • avansert kunnskap om regler for akademisk skriving, herunder krav til kildehenvisninger og god skikk ved kildebruk

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å

 • utforme prosjektskisse som er gjør grunnlag for masteroppgaven
 • finne og analysere de relevante problemstillingene som temaet til masteroppgaven reiser
 • selvstendig bruke den juridiske metodelæren
 • være i stand å gjøre kildekritiske betraktninger om kildene som benyttes

 

Generell kompetanse:

Studenten skal tilegne seg

 • inngående forståelse for forskning innenfor det juridiske fagfeltet
 • være i stand til å arbeide selvstendig og målrettet
 • kompetanse til å analysere fagspesifikke problemstillinger på grunnlag av vitenskapelige krav og prinsipper
 • evne til klar og presis fremstilling og systematisk og kritisk analyse av fagstoffet
Innhold
Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid, som skrives under veiledning, hvor studenten selv har ansvaret for progresjonen i arbeidet. Framstillingen skal gjøre greie for problemstilling, metode og resultat på en oversiktlig måte. Studenten velger tema i samråd med veileder.
Forkunnskapkrav
Alle obligatoriske 1.årsemner må være bestått, sum 60SP.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 A - F Alle

Masteroppgaven skal gjøre studenten i stand til å gjennomføre selvstendig vitenskapelig arbeid i juridiske tema. En masteroppgave bør normalt være på ca. 14.000 ord +/- 10 pst.  

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lana Bubalo
Arbeidsformer

Studentene skal velge tema/problemstilling og sende dette til HH innen en gitt tidsfrist. Studenten får i etterkant oppnevnt veileder.

Studenter skal ha rett til 11 timer veiledning per oppgave. Veileder og student lager en plan for gjennomføring av veiledning. Veiledning kan gjennomføres ved fysiske eller digitale møter og per e-post hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg.

I begynnelsen av vårsemesteret avholdes et obligatorisk arbeidsseminar (2 x 3 timer) der studentene skal lære mer om masteroppgaven, samt arbeide med sin egen prosjektskisse. Undervisningen vil ta utgangspunkt i den skriftlige veiledningen for masteroppgaven (som også blir gjort tilgjengelig på Canvas). I tillegg tilbys det kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med universitetsbiblioteket.  

Åpent for
Forretningsjus - masterstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til fakultetets evalueringssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto