Hopp til hovedinnhold

Musikk 1 - emne 2: Inn i musikken (MGL0070)

Her får du grunnleggende opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, og utvikler breddekompetanse ved hjelp av opplæring i spill, dans og sang. I slutten av semesteret lager du en musikkpedagogisk forestilling sammen med dine medstudenter. 

Musikk 1 består av to moduler a 15 sp som tas parallelt og er felles for GLU 1-7 og GLU 5-10. Den ene modulen heter Inn i Musikken og den andre heter hhv Musikkopplæring på 1-7 trinn og Musikkopplæring på 5-10 trinn. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL0070

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Musikkfaget i grunnskolen har som mål å gi alle barn og unge musikkopplæring slik at de kan ta aktivt del i musikk gjennom aktivitetsformene og kjerneelementene: Oppleve musikk, Utøve musikk, Lage musikk samt Kulturforståelse. I musikkstudiet i lærerutdanningene for grunnskolen er det derfor lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom lærerstudenten sin egen musikalske utvikling og utviklingen av fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisningen. 

Musikkfaget i lærerutdanningen handler for en stor del om utvikling av studentenes egenferdighet, samt innføring i grunnleggende didaktiske spørsmål. Derfor vil de fleste emner bli organisert felles for MGL 1 - 7 trinn og MGL 5 -10 trinn. Trinn 5 - 7 er dessuten felles for de to utdanningene og kan få et spesielt fokus.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om de særprega lærings- og erkjenningsformene som er knyttet til musikalsk, estetisk og kunstnerisk virksomhet
 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns musikalitet, uttrykksformer, kreativitet og identitet
 • har grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike sjangrer og musikkhistoriske epoker, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk fra andre kulturer
 • har kunnskap om grunnleggende musikkteori, ulike former for musikkanalyse og om hvordan musikk blir brukt og integrert i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bruke et representativt utvalg av tradisjonelle og moderne musikkleker og danser fra vår egen og fra andre kulturer
 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, uttrykke seg musikalsk på eget hovedinstrument og flere hjelpeinstrumenter, kunne akkompagnere sang 
 • kan lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer, og vise kunnskap om musikken gjennom verbale og andre kunstrelaterte uttrykksformer, for eksempel dans/bevegelse og drama
 • kan skape musikk og dans på varierte måter, improvisere med instrument, stemme og kropp og kunne lede improvisasjons- og komponeringsprosesser 
 • kan bruke digitalt opptaksutstyr og digitale musikkprogram med tanke på musikalsk skaping og formidling

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikken og dansens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere
Forkunnskapskrav
Interesse og engasjement for musikk
Eksamen / vurdering

Individuell prosjektoppgave og praktisk presentasjon/fremføring

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell prosjektoppgave 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Praktisk presentasjon/fremføring 1/2 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Individuell prosjektoppgave knyttet til et musikkdidaktisk emne. Karakter: Bestått / Ikke beståttEgenprodusert forestilling (ca. 30 min.) Karakter: Bestått / Ikke bestått. I forestillingen får du vist:
• utøvende og skapende evner / ferdigheter innen sang, dans og spill
• at du kan reflektere over kreativ prosess og produkt (logg)

Begge eksamener må være bestått for å få godkjente studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
1-2 oppgaver innenfor innholdsområde 1, 1-2 oppgaver/presentasjoner innenfor innholdsområde 2, 80 % deltakelse i undervisning

Innholdsområde 1: Musikkfagets kunnskapsgrunnlag - 1 presentasjon i gruppe

Innholdsområde 2: Utvikling av egenferdighet - 1 individuell presentasjon

Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon er sentrale arbeidsformer i musikk. Det er derfor krav om 80 % deltakelse i undervisning.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marianne Øvregaard
Emneansvarlig: Marianne Øvregaard
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og mye egenøving. I tillegg blir det praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Utprøving av interaktive læringsressurser og apper på Digitalt verksted. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag. 
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Tidligdialog v. Fagutvalg, underveisvurdering, ind. sluttevaluering via Canvas og møte med Fagutvalg
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto