Hopp til hovedinnhold

Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) MGL1051

Dette emnet gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barneskolen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1051

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • Kunnskap om utvalgte teorier og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • kunnskap om utvalgte tema i fagdidaktisk teori og forsking
 • Kunnskap om sentrale problemstillinger knytte til statsdanning, menneskerettigheter, medborgerskap og demokrati
 • Kunnskap om samer som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonalt perspektiv
 • Kunnskap om samspillet mellom menneske og natur med vekt på ressursfordeling og bærekraftig utvikling
 • Kunnskap om økonomiske strukturer, verdiskaping, makt og marked

Kunnskap om utvalgte konflikter og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene
 • Kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring  på 1.-7. trinn, tilpasset ulike grupper elever
 • Kan tilrettelegge for opplæring i geografi, historie og samfunnskunnskap tilpasset ulike grupper elever og individuelle behov
 • Finne, vurdere og tolke ulike typer kilder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet
 • Planlegge, lede og vurdere læringsarbeidet med særlig vekt på begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter
 • Kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgerskap, samarbeid og konfliktløysing

Generell kompetanse 

Studenten kan:

 • Legge til rette for at elevene kan reflektere over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet
 • Legge til rette for at elevene skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster, og for refleksjon over hvordan historie og kultur blir etablert
 • Kan bidra til endringsprosesser og samfunnsfaglige nytenking i skolen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa
Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle sin evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger. Særlig vekt skal legges på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.

Tre kriger, første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalde krigen, står sentral i historieundervisningen. I samfunnsfagundervisningen er et viktig tema migrasjon og integrasjon, før og nå. Dessuten står menneskerettigheter og demokrati sentralt, herunder urfolksrettigheter. Olje og gass historie og politikk er en viktig ingrediens, både for å forstå vår nasjonale og lokale historie, men også for å diskutere økonomi og bærekraft.

Didaktikk for samfunnsfagene er et gjennomgående tema.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Mappevurdering og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 7/10 A - F
Muntlig eksamen 3/10 30 Minutter A - F

Mappen utarbeides gjennom semesteret. Studentene skal bearbeide tre arbeidskrav (nr. 1 eller 3, 4 og 5) som skal leveres samlet mot slutten av semesteret som en mappe.  Omfang på mappeelementene (linjeavstand 1 ½, Times New Roman); Arbeidskrav 1 (gruppe): 4000-5600 ord.Arbeidskrav 3 (gruppe): 2200 - 2400 ord.Arbeidskrav 4 (individuell): 2,5 minutter – 1,5 minutter (video).Arbeidskrav 5 (gruppe): tre deler med 500-800 ord på hver del. Gruppeoppgavene blir gjennomgående i gruppe fra begynnelse til slutt. Det er gruppen som gruppe som gjøre oppgaven, og det er gruppen som bearbeider etter underveisevaluering. Kandidatene må derfor oppgi kandidatnummer på alle gruppemedlemmene i de aktuelle besvarelsene. Det gis en samlet karakter (A-F) for mappen.  Ved stryk kan kandidaten velge mellom å bearbeide de allerede innleverte elementene, eller velge å erstatte et eller flere element med nye bearbeida elementer. Ved stryk vil kandidaten ikke få mulighet til videre veiledning. Den bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.» Den muntlige prøven er individuell og på inntil 45 minutter. Vektes 30 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Arbeidskrav 4, Arbeidskrav 5, Kunnskapsquiz, Studiebesøk/Ekskursjoner, 70% frammøte

Arbeidskrav er innlevering av oppgaver av ulik størrelse (mellom 2 og 6 sider) og leveres for godkjenning på ulike tidspunkt gjennom semesteret. Mot slutten av semesteret leveres 4 av disse skriftlige oppgavene til mappevurdering (arbeidskrav 1 eller 3, 4 og 5).

Studentene må bestå en kunnskapsquiz. For å bestå må 90% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål. 

Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Alle arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)
Faglærer: Ellen Kari Kongsnes
Faglærer: Nils Olav Østrem
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Faglærer: Marie Smith-Solbakken
Emneansvarlig: Marie Smith-Solbakken
Studiekoordinator: Hanne Elise Pollack
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.
Emneevaluering
Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto