Matematikk 2 (1.-7. trinn) (MGL1112)

Dette emnet bygger videre på matematikk 1, MGL 1-7. Studenten skal utvikle et bredere matematikkfaglig og matematikkdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning etter til enhver tid gjeldende læreplaner for trinnene 1-7 i grunnskolen på en faglig trygg og reflektert måte. De faglige temaene som blir tatt opp i emnet er først og fremst tall og geometri.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL1112

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inneholder behandling av matematiske tema fra tallteori og geometri, fagdidaktiske problemstillinger knyttet til dette stoffet, samt behandling av fagdidaktiske problemstillinger av noe mer generell art. Emnet vil også behandle forskningsmetoder innen matematikkdidaktikk, og også se disse i lys av publisert forskning.

En detaljert oversikt vil foreligge ved semesterstart i form av en semesterplan.

Det legges opp til at arbeidsomfanget på emnet holdes innenfor 27 timer pr. studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om ulike typer matematiske bevis, argumentasjonsformer og modeller
 • kunnskap om hvordan viten i matematikk utvikles gjennom undersøkelser og eksperimenter og påfølgende bevisføring
 • undervisningskunnskap i og om matematisk teoridannelse knyttet til den systematiske oppbygningen av matematiske emner, spesielt innen geometri og tallteori
 • inngående undervisningskunnskap knyttet til progresjonen i matematikkopplæringen gjennom grunnskolen: begynneropplæring, overgangen fra barnehage til skole, og overganger mellom trinnene i skolen.
 • kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barnetrinnet
 • kjennskap til forskningsmetoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formidle spesialkunnskap innen utvalgte matematikkfaglige og matematikkdidaktiske emner relevant for trinn 1-7, med blant annet problemløsning som metode.
 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • bruke programmering og andre digitale verktøy, som for eksempel regneark og dynamiske geometriprogram, både i undervisningsarbeid og i eget matematisk arbeid
 • vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av elever med matematisk talent og elever med matematikkvansker
 • bruke passende forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre sin matematikkfaglige undervisningspraksis

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1110 Matematikk 1 emne 1, MGL1111 Matematikk 1 emne 2
GLU1110 Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn), GLU1111 Matematikk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)
I tillegg til å ha bestått Matematikk 1 (MGL1110 og MGL1111), må studenten ha godkjent og bestått praksisperioder.

Eksamen / vurdering

FOU-oppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
FOU-oppgave 3/10 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 7/10 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

FoU-oppgaven skal knyttes opp til kartlegging av elever sin forståelse for et matematisk tema. Det legges opp til at studentene presenterer noe av dette arbeidet for hverandre. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %). Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% obligatorisk tilstedeværelse

Det er et krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen.

Gjennom semesteret skal det leveres tre arbeidskrav (omtales som mappe). To av arbeidskravene vil være av matematisk og matematikkdidaktisk karakter. Det tredje arbeidskravet vil være knyttet til praksis og inkluderer opp til 3 dager med obligatorisk undervisning.

Mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å bli vurdert til godkjent må hvert enkelt arbeidskrav være vurdert til godkjent. Dersom et arbeidskrav underkjennes ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av arbeidet i bearbeidet form.

Konsekvenser av ikke godkjent oppmøte eller mappe er at adgang til skriftlig eksamen nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gaute Hovtun

Faglærer:

Kjersti Melhus

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesning/undervisning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, oppgaveregning, individuelt arbeid, gruppearbeid. Bruk av IKT inngår som en naturlig del av studiet. Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

Total forventet timeinnsats: 810 timer

 • Undervisning: 160 timer
 • Arbeidskrav og FoU-oppgave:150 timer
 • Eksamen: 6 timer
 • Selvstudium: 374 timer (ca. 27 timer/uke)
 • Praksis: 120 timer

Praksis

15 dager veiledet praksis, der matematikk er ett av undervisningsfagene.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto