Hopp til hovedinnhold

Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL1P45)

Praksisperioden i 4.studieår, 8. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1P45

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisstudium syklus 2

De to siste studieåra skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en mer inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid.

Dette omhandler:

 • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
 •  Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
 •  Utvikling av endringskompetanse - læreren som lærende i utvikling av et profesjonelt skjønn

Forskings- og utviklingsarbeid i praksis har hovedfokus i 8. semester

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærer, praksislærere og skoleledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid ved praksisskolen
 • kunnskap om skolen som lærende organisasjon
 • kunnskap overgangen utdanning og yrke

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen
 • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
Forkunnskapskrav
Bestått praksis Syklus1 eller ha eksamensrett i gjenstående emner
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav knyttet til PEL for studenter som tar norsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Arbeidskrav knyttet til matematikk og engelsk.

Fagperson(er)
Faglærer: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Et relevant utvalg basert på praksisskolens lokale planer og basert på samarbeid med lærerutdanningsfaget/masterfaget som studenten har valgt 8. semester.
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto