Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn) (MGL2006)

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave i et fenomenologisk forsknings- eller utviklingsarbeid. Arbeidet skal tilsvare 15 studiepoeng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2006

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre fordypningsoppgave i et fenomenologisk forsknings- eller utviklingsarbeid som tilsvarer 15 studiepoeng.

Det kan bli gitt tilbud om studietur i Norge eller til utlandet med fokus på kunst, arkitektur og design. Temaet for turen er knyttet opp mot fagliginnhold i Kunst og håndverk 1 og 2. Turen er ikke obligatorisk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap og erfaring med fenomenologisk forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk
  • har oversikt i sentrale spørsmål knyttet til kunstnerisk og pedagogisk fou-arbeid
  • har god kunnskap om det emnet den enkelte har valgt å fordype seg i både teoretisk og via praktisk skapende arbeid
  • Ha kunnskap om forskning i faget kunst og håndverk

Ferdigheter

Studenten:

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget kunst og håndverk
  • kan knytte eget praktisk skapende arbeid og teoretisk forskning til undervisningsmetodikk og oppbygging av egen didaktisk kompetanse

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan anvende relevant teori innen vitenskapsteori, metode, kunst, kultur og fagdidaktikk med tanke på egen problemstilling
  • kan gå inn i skapende prosesser med en utforskende tilnærming

Forkunnskapskrav

Dette emnet bygger på Kunst og håndverk 2, emne 1: Bærekraftig design og håndverk (15 sp). Studenter som ikke har tatt kunst og håndverk I (Analoge og digitale kunst- og designprosesser) må knytte denne oppgaven til fagstoff i emnet "Bærekraftig design og håndverk" (Kunst og håndverk 2, emne 1).

Anbefalte forkunnskaper

MGL2002 Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave og fremlegg/utstilling 1/1 6 Uker Bokstavkarakterer

Eksamen består av et fremlegg/utstilling av praktisk skapende arbeid og en skriftlig rapport. Det gis en samlet karakter på dette arbeidet (A-F). Sluttproduktet skal bestå av en illustrert skriftlig rapport og skapende arbeid i selvvalgte materialer/teknikker. Omfanget av den skriftlige rapporten er satt til 6000 ord +/- 10 %. Rapporten skal være visualisert/illustrert. Visualiseringen kan også omfatte f.eks. video, animasjoner og andre digitale presentasjoner.Oppgaven skal inneholde:
• Problemstilling.
• Strategi og metode innenfor fenomenologi
• Teori sett i forhold til problemområdet. (Kunst, formkultur og fagdidaktikk)
• Eget praktisk skapende arbeid med prosessdokumentasjon
• Fagdidaktikk
• Litteraturliste og bildeliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% oppmøte

Problemstillingen må være godkjent av veileder og studenten må ha gjennomført tre av tre veiledningsmøter, samt fellespresentasjon med hel klasse for å få legge oppgaven frem til vurdering. Det er obligatorisk fremmøte på forelesinger knyttet opp mot skapende og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

80 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Susanne Wall

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Presentasjon av arbeidet underveis i prosessen. Studiet vil bestå av noen forelesninger som omhandler forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Det praktisk estetiske arbeidet presenteres i form av utstilling.

Åpent for

MGL studenter som tar kunst og håndverk 2.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto