Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2051)

Dette emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir innsikt i deler av samfunnsfaget gjennom utvalgte geografiske områder, historiske epoker og samfunnsfaglige prosesser. Det blir lagt vekt på studentaktiv undervisning slik at studentene tilegner seg kunnskap og ferdigheter som åpner for utvidet forståelse av sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosesser i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2051

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I samfunnsfag 2 skal studentene fordype seg i utvalgte geografiske områder, historiske epoker og samfunnsfaglige prosesser. Emnet skal også åpne for utvidet forståelse av sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosesser i skolen. Studentene skal utvikle sin evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon. Samfunnsfagsdidaktikk er et gjennomgående tema spesifikt relatert til 5.-10-løpet.

Konflikt, politiske system og ulikhet, menneskerettigheter, demokratisk kompetanse, samt samspillet mellom mennesker, natur, kultur og urfolksrettigheter står sentralt. Dessuten diskuteres migrasjon og ulike aspekter av inkludering. Bærekraft og energi inngår som viktige temaer både for å forstå vår lokale, nasjonale og globale historie.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har dybdekunnskap om utvalgte teorier og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • Har dybdekunnskap om utvalgte tema i fagdidaktisk teori og forskning om samfunnsfag i skolen.
 • Har dybdekunnskap om sentrale forutsetninger for og problemstillinger knyttet til statsdannelse, menneskerettigheter, medborgerskap, demokrati og demokratiseringsprosesser.
 • Har dybdekunnskap om utvalgte konflikter og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsfaglig perspektiv.
 • Har dybdekunnskap om samer som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonale perspektiv.
 • Har dybdekunnskap om utvalgte eksempler på samspillet mellom ressursfordeling, demokgrafi, globalisering og bærekraftig utvikling.
 • Har kunnskap om økonomiske strukturer, verdiskaping, makt og marked.
 • Har innsikt i sosiale og kulturelle faktorer som påvirker synet på kjønn, seksualitet og kjærlighet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Finne, vurdere, og tolke ulike typer kilder og bruke dette arbeidet me då utvikle elevene sin kritiske kompetanse og kreativitet.
 • Arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene.
 • Planlegge, lede, og vurdere læringsarbeidet med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter og gi læringsfremmende tilbakemeldinger til elevene tilpasset deres ulike forutsetninger og behov.
 • Bruke og vurdere ulike arbeidsmåter som stimulerer elevenes til bevissthet om tid, rom og samfunnsprosesser.
 • Legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgerskap, samarbeid og konfliktløsning i skolen.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan legge til rette for at elevene kan reflektere over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning og kreativitet.
 • Kan legge til rette for at elevene skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster og for refleksjon over hvordan historie og kultur blir konstruert.
 • Kan bidra til endringsprosesser og samfunnsfaglig nytenkning i skolen og involere lokalt samfunnsliv i opplæringen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Mappevurdering og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 6/10 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 4/10 30 Minutter Bokstavkarakterer

Mappen utarbeides gjennom semesteret. Studentene skal bearbeide arbeidskravene (de skriftlige elementene) som leveres samlet mot slutten av semesteret. Omfang på mappeelementene er definert under obligatoriske arbeidskrav. Det gis en samlet karakter (A-F) for mappen.Ved stryk kan studenten velge mellom å bearbeide de innleverte elementene, eller erstatte et eller flere element med nye elementer. Den bearbeida mappa blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.»Den muntlige prøven er individuell og på inntil 30 minutter. Vektes 40 prosent.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Studiebesøk/Ekskursjoner, 70% frammøte

Arbeidskrav er innleveringer av ulike oppgaver gjennom semesteret. Mot slutten av semesteret leveres arbeidskravene (de skriftlige elementene) til mappevurdering.

Omfang på mappeelementene:

Arbeidskrav 1 (gruppe): 15 minutter presentasjon og individuell refleksjon (500 ord +/- 10 %).

Arbeidskrav 2 (individuell): 3000 ord (+/- 10 %)

Arbeidskrav 3 (individuell): 3000 ord (+/- 10 %)

Det arrangeres studiebesøk og ekskursjoner på inntil 8 timer. Deltagelse er obligatoriske. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Alle arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Frode Fanebust

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiet krever aktivt deltagelse av studentene. Undervisningen inneholder individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner.

Praksis

Studentene skal ha 2 eller 3 uker med veiledet praksis. Målsetningen er at studentene skal undervise i samfunnsfag på ett eller flere klassetrinn mellom 5. og 10. klasse i løpet av disse to ukene.

Studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere elevenes læringsarbeid på en selvstendig måte. Videre kunne ta hensyn til elevers ulike forutsetninger og også deres kulturelle bakgrunn, og derved vise evne til tilpasset undervisning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto