Naturfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2081)

I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2081

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
 • har kunnskap om hvordan å undervise om økologi og bærekraftig utvikling gjennom bruk av varierte læringsarenaer inne og ute.
 • har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer.
 • har kunnskap om naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler
 • ha kunnskap om hvordan naturlig seleksjon kan gi tilpasninger og hvordan denne og andre mekanismer kan føre til evolusjonær endring av arter og populasjoner
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har kunnskap om ulike fornybare og ikke fornybare energikilder gjennom samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om vær- og klimasystemer både lokalt og globalt og kan drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer
 • har kunnskap om uorganiske og organiske stoffers betydning og kretsløp i naturfaglige prosesser og i miljøsammenhenger
 • har kunnskap om grunnleggende elektromagnetisme og dens betydning i naturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger i forbindelse med bærekraftig utvikling.
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter
 • kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende relevant naturfagutstyr knyttet til emnet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle utforskende undervisningspraksis i naturfag
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGL2080 Naturfag 1 (5.-10. trinn)

Eksamen / vurdering

Muntlig og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Scantron,
Muntlig eksamen 1/2 55 Minutter Bokstavkarakterer

Muntlig eksamen avholdes i midten av semesteret og har en varighet på inntil 55 minutter (inkludert tid til forberedelse). Skriftlig eksamen avholdes på slutten av semesteret og har en varighet på 4 timer. Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert del i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte, Arbeidskrav

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.

Artsprøve. Studenten må kunne bestemme et utvalg arter fra artspensum. Prøven må være bestått for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.

Det knyttes en egen obligatorisk oppgave til praksis.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Espen Lunde

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Det vil bli arrangert inntil seks ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats

 • Undervisning 134 timer
 • Eksamen og obligatoriske prøver ca 6 timer
 • Praksis (3x40) = 120 timer
 • Egenaktivitet 540 timer

Praksis

Praksisperioden er på 3 uker, og skal fortrinnsvis knyttes til emner fra faget. I forbindelse med praksis vil det være en oppgave knyttet til forberedelse av en undervisningsøkt. Retningslinjer for oppgaven vil bli lagt ut på Canvas. Oppgaven skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Praksisarbeidet vil skje under veiledning av praksislærer ved øvingsskolen. Faglærer gjennomfører veiledning og praksisbesøk etter avtale.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto