Mat og helse (5.-10. trinn) (MGL2090)

Mat og helse skal gi en forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse og gi handlingskompetanse i dagliglivet i både hjem, skole og samfunn i tråd med helsefremmende og bærekraftige matvalg. Faget stiller krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Gjennom studiet skal studentene ha både praktisk og teoretisk innfallsvinkel til tema som bruk av digitale verktøy, ernæringskunnskap, matvarekunnskap, matkultur, hygiene, tilpasset opplæring, bærekraft, bruk av naturen og folkehelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2090

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kjerneelement i faget er helsefremmende kosthold, bærekraftig matvaner og forbruk og mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk. Emnet gir en grunnleggende innføring i det å være lærer i mat og helse på 5.-10. trinn i grunnskolen og omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget. Det legges særlig vekt på mat og måltiders betydning for helsen. Emnet skal gi grunnlag for praktisk matlaging og andre elevaktive læringsformer i mat og helse. Emnet legger til rette for videre faglig påbygning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Studentene skal kunne lage trygg og innbydende mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger, redegjøre for matens sammensetning, omsetningen av næringsstoffer og dens betydning for helse og miljø, samt kunne kommunisere denne kunnskapen i skolen. Grunnleggende ferdigheter som lesing, regning, muntlig, skriftlig og IKT er i fokus. Studentene skal kunne lede læringsarbeidet i mat og helse ved å differensiere og variere undervisningen, og kunne vurdere elevenes måloppnåelse.

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om fagets historie, samisk mat, konservering, sentrale styringsdokumenter og nasjonale kostanbefalinger
 • Har kunnskap om matvaregrupper og trygg, bærekraftig og etisk mat
 • Har kunnskap om kulturelt mangfold i mat- og måltidsordninger
 • Har kunnskap om barn og unges matvaner, kostholds utfordringer og smaksutvikling
 • Har kunnskap om hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i mat og helse
 • Har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • Har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdighetene har betydning for elevenes læring i faget på ulike trinn
 • Har kunnskap om hvordan bearbeiding av matvarer og sammensetning av maten påvirker klima og den ernæringsmessige kvaliteten av måltidet

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan planlegge og grunngi faglige og didaktiske valg i undervisningen, samt vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • Kan anvende ulike teknikker, matlagingsmetoder og redskaper til å lage trygg mat med fokus på smak, matglede og helsefremmende dimensjoner
 • Kan legge til rette for at eleven forstår og selv setter ord på hva de mestrer, hva de må øve mer på og hvordan.
 • Kan bruke digitale verktøy og medier både i praktiske og teoretiske leksjoner
 • Kan kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell fra ulike kilder
 • Kan bruke fagbegrep og anvende forskningsbasert kunnskap
 • Kan tilrettelegge læringsaktiviteter som utvikler elevenes kunnskap, matglede, motivasjon og ferdigheter til å foreta reflekterte matvarevalg
 • Kan bruke mangfoldet i elevgruppen som ressurs og tilrettelegge for matlaging for elever med ulike behov

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan se faget mat og helse i et helsefremmende og samfunnsaktuelt perspektiv
 • Kan benytte faget mat og helse som læringsmiljø og danningsarena
 • Kan ta ansvar for lokalt læreplanarbeid og drifte undervisningsressursene i mat og helse
 • Kan anvende forskningsbasert kunnskap for å støtte opp om undervisningen i faget

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Muntlig/praktisk prøve og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig/praktisk prøve 55/100 105 Minutter Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 45/100 4 Timer Bokstavkarakterer

Det gjennomføres både skriftlig og praktisk/muntlig eksamen1) Fire timers skriftlig eksamen2) Praktisk eksamen (praktisk/didaktisk). Omfang: 32 timer til forberedelse av tildelt skriftlig tema + 3 dager forberedelse av praktisk didaktisk opplegg, inkludert 3 timer til forberedelse/eksaminering på kjøkkenet (gjelder pr. fire studenter, hvorav hver student gis anledning til 20 minutter presentasjon av praktisk/didaktisk opplegg og 5 minutter utspørring).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 80% oppmøte

Gruppearbeid og oppgaver vurderes til godkjent/ikke godkjent og må vurderes til godkjent for å gå opp til praktisk eksamen. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i emnet grunnet gruppebasert undervisning i alt praktisk arbeid.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Margit Vea

Emneansvarlig:

Merete Hagen Helland

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, praktisk arbeid og selvstudium. Alle oppgaver kobles tett til lærerprofesjonen

 • Forelesninger (55 timer)
 • Praktiske arbeid på kjøkken (totalt 120 timer)
 • En oppgave knyttet til råvarekunnskap og digital teknologi (totalt 8 timer)
 • Et arbeidskrav i forhold til en matvaregruppe (fordypning, presentasjon og vurdering av en medstudent) (10 timer)
 • En fordypningsoppgave tilknyttet dataprogrammet "Kostholdsplanleggeren". Arbeidsmengde tidfestes til 24 timer.
 • Utarbeidelse av ett praktisk didaktisk undervisningsopplegg tilpasset valgt trinn i grunnskolen (totalt 15 timer)
 • Det skal også utarbeides ett praktisk didaktisk gruppearbeid tilknyttet årsplanarbeid, 5-10. trinn i grunnskolen (totalt antas det å benytte 40 timer på denne oppgaven/gruppearbeid).
 • 1 ekskursjon (totalt 8 timer)

Matvarekostnader kr. 1000/semester (dekker matvareutgifter studentene uansett vil ha i eget kosthold)

Praksis

Tre uker veiledet praksis tilknyttet 5.-10. trinn. Praksis gjennomføres som ti dager punktpraksis + en sammenhengende uke.(Arbeidsmengde er beregnet til 120 timer)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto