Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) (MGL2312)

Emnet vil knyttes opp mot de matematiske emnene geometri (trigonometri, logisk oppbygging av geometrien, symmetri), tallteori (bevis, diofantiske likninger, Euklids algoritme, primtallsfaktorisering, restklasser, delelighetstester, lineære kongruenser, kvadratsummer, Pytagoreiske tripler), og de fagdidaktiske vinklingene knyttes til disse matematiske emnene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2312

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Matematikk 2 er de siste 30 studiepoengene i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn, og gir grunnlag for videre fordyping innenfor matematikk/matematikk fagdidaktikk og høyere grads studium som en mastergrad. Emne 2 består av videregående geometri og tallteori, med tilhørende didaktiske aspekter.

Faget i lærerutdaningen Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Dette krever ulike typer kompetanse. For eksempel skal lærerne kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, og kunne evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen. De må kunne se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner.

Presentasjon av emnet (15 stp)

Studentene arbeider med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5 -10. I dette emnet arbeides det med ulike sider av geometri, knyttet til trigonometri, vektorer og logisk bevisføring. Det legges også vekt på å videreutvikle matematisk kunnskap, forståelse og ferdigheter innen tallteori.

Semesterplaner vil foreligge ved semesterstart og detaljbeskrive innholdet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har god kunnskap i geometri og tallteori, med vekt på systematisk oppbygging av matematikken
 • har kunnskap knyttet til ulike bevis- og argumentasjonsformer og om matematisk teoribygging
 • har innsikt i og erfaring med bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri og tallteori
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 5-10, med fokus på variasjon og elevaktivitet, forankret i forskning, teori og praksis
 • har gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring
 • bruke programmering og andre digitale verktøy, som for eksempel regneark og dynamiske geometriprogram, i eget matematisk arbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig
 • har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav, Oppmøtekrav

Gjennom semesteret skal det leveres to arbeidskrav. Disse vil ha karakter av mindre didaktiske oppgaver og oppgaveløsing. Hvert arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Dersom et arbeidskrav underkjennes ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av arbeidet i bearbeidet form.

Det er krav om 70 % tilstedeværelse i dette emnet.

Konsekvenser av ikke godkjent oppmøte eller arbeidskrav er at adgang til skriftlig eksamen nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dag Torvanger

Emneansvarlig:

Gaute Hovtun

Faglærer:

Kjersti Melhus

Praksiskoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på en forventning om at studentene i høyere grad kan arbeide på egen hånd. Det kan ikke forventes at alt pensum vil bli gjennomgått i timene. Deler overlates til selvstudium og veiledet selvstudium.

Vi anbefaler at studentene på et tidlig tidspunkt i studiet danner kollokviegrupper (3-5 deltakere). All erfaring viser at deltakelse i kollokvier er meget verdifullt både faglig og sosialt.

Arbeidsformene i undervisningssituasjonen skal variere, og studentene skal få kjennskap til ulike arbeidsformer som brukes i matematikkundervisning i grunnskolen som for eksempel forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid, gruppearbeid, diagnostiske aktiviteter.

Bruk av IKT inngår som en naturlig del av studiet. Canvas vil bli brukt i kommunikasjonen mellom studenter og faglærere.

Forventet arbeidsmengde: 412,5 timer:

Undervisning: 88 timer

Forberedelse og etterarbeid: 210,5

Praksis: 60 timer

Innleveringer: 30 timer

Eksamen med forberedelse: 24

Praksis

15 dagers praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto