Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk i en skole for alle MGL3600

Emnet, Spesialpedagogikk i en skole for alle, har som mål å gi studentene økt innsikt i hvordan teori og forskning rundt pedagogisk/spesialpedagogisk praksis i møte med mangfold, kan danne et grunnlag for felles refleksjon og videreutvikling av spesialpedagogikkens rolle og funksjon i dagens skole. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3600

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten skal:

 • ha inngående kunnskap om teori og forskning rundt pedagogisk praksis, forståelse og handling i møte med mangfold
 • ha inngående kunnskap om spesialpedagogikkens rolle og funksjon i en inkluderende skole
 • ha inngående kunnskap om utilsiktede konsekvenser av institusjonaliserte former for pedagogisk/ spesialpedagogisk praksis
 • ha inngående kunnskaper om forskningsprosessen innen kvalitative og kvantitative metoder og hvordan disse metodene anvendes i forskningen i pedagogikk/spesialpedagogikk

 

Ferdigheter

Studenten skal:

 • ha gode ferdigheter i å bruke forskning og teori til å analysere og diskutere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i skolen
 • ha gode ferdigheter i å identifisere og diskutere dilemmaer og utfordringer knyttet til spesialpedagogisk arbeid i en skole for alle.
 • ha gode ferdigheter i å analysere og vurdere vitenskapelige arbeider innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk

 

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne analysere og reflektere over pedagogisk praksis, forståelse og handling i møte med mangfold, og ha god forståelse for hvordan et slikt kunnskapsgrunnlag kan benyttes som grunnlag for felles refleksjon og diskusjon rundt den spesialpedagogiske profesjonens rolle og funksjon i vår samtid.

Innhold

Målsettingen for emnet er å gi økt innsikt i hvordan teori og forskning rundt pedagogisk praksis, forståelse og handling, i møte med mangfold kan danne et grunnlag for felles refleksjon og videreutvikling av spesialpedagogikkens rolle og funksjon i en skole for alle. Med utgangspunkt i et sosiokulturelt læringsperspektiv søker studiet å bidra til økt kunnskap om spesialpedagogikk, samt hvordan identifisere utilsiktede konsekvenser av etablerte former for pedagogisk/ spesialpedagogisk praksis. Gjennom arbeid med faglitteratur vil vi belyse og diskutere hvordan studier av pedagogers og pedagogiske virksomheters teori og praksis i møte med elevmangfoldet kan gi innhold og mening til spesialpedagogens arbeid i en skole for alle

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave innenfor fagprofilen spesialpedagogikk, og organiseres i form av maksimum 12 undervisningsdager, a 4 timer, i perioden august - oktober.

Forkunnskapkrav
MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Studentene må ha gjennomført og bestått: 

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig individuell oppgave 1/1 A - F Alle.

I dette emnet arbeider studentene med eget eksamensprosjekt gjennom hele studieforløpet. Eksamensprosjektet har form som en individuell fagtekst der studentene bruker aktuell teori og forskningslitteratur til å utforske og diskutere en selvvalgt problemstilling som belyser spesialpedagogikkens/spesialpedagogens/spesialundervisningens rolle og funksjon i et inkluderingsperspektiv. Oppgaven skal være innrettet mot det programområdet som studenten følger (MGLU 1-7 ), og oppgavens problemstilling skal godkjennes av faglærer.Omfang: 5000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse (70%), Innlevering av tre korte tekster, Muntlig presentasjon av eget eksamensprosjekt, Tilbakemelding på eksamensprosjekt til medstudent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføring og godkjenning av alle arbeidskrav, og minimum 70 % tilstedeværelse.

Arbeidskrav

 • Innlevering av tre korte tekster (1-2 sider) hvor studentene bruker litteratur som er blitt gjennomgått på emnet som grunnlag for reflektere og argumentere faglig rundt  1) valg av problemstilling, 2) valg av litteratur og 3) eget læringsutbytte i forbindelse med eget eksamensprosjektet
 • Muntlig presentasjon av eget eksamensprosjekt
 • Kort muntlig og skriftlig tilbakemelding på eksamensprosjektet til en medstudent (To stjerner og ett ønske)

Mrk. Vurderingsordningen på alle arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent.  Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marianne Sandvik Tveitnes
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Arbeidsformer

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og organiseres i form av maksimum 12 undervisningsdager, a 4 timer, i perioden august - oktober.

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte. Det veksles mellom forelesning, refleksjon og diskusjon i gruppe og plenum, samt praktisk prosessorientert arbeid knyttet til studentenes eget eksamensprosjekt.  

Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.  
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto