Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

Emnet Spesialpedagogikk i en skole for alle, har som mål å gi studentene økt innsikt i vilkår for spesialpedagogisk praksis i dagens skole. Gjennom arbeid i faget skal studentene opparbeide seg et godt grunnlag for profesjonsfaglig refleksjon og videreutvikling av egen praksis i møte med elever med behov ut over generell pedagogisk støtte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3600

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet tas det utgangspunkt i at inkludering er et grunnleggende prinsipp i skolen, og at alle elever skal få  mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger.

Hovedfokus i emnet vil derfor være lærerens arbeid med å ivareta alle elever, også elever med behov utover generell pedagogisk støtte. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden vil følgelig stå sentralt. Videre vektlegges utvikling av samhandlingskompetanse med foresatte, kolleger og annet fagpersonell om elevers helhetlige utvikling og læring. I denne sammenheng rettes oppmerksomheten spesielt mot tverrfaglig samarbeid og relasjonen mellom faglig og sosial læring.  

Emnet vil også rette søkelyset mot spesialpedagogikkens rolle og funksjon i en skole for alle. Det legges vekt på at studenten skal utvikle evne til å analysere og kritisk ta stilling til spesialpedagogiske perspektiver, handlingsalternativer og tiltak for en inkluderende skole.

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave med utgangspunkt i  spesialpedagogikk, og organiseres i form av maksimum 12 undervisningsdager, a 4 timer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

  • ha inngående kunnskap om spesialpedagogikkens rolle og funksjon i en inkluderende skole
  • ha inngående kunnskap om spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemer, samt tverrfaglig samarbeid
  • ha kunnskap om hvordan et inkluderende perspektiv på spesialpedagogisk praksis kan bidra til å ivareta alle elever, også elever med behov utover generell pedagogisk støtte
  • ha generell kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsprosesser

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne reflektere over og drøfte sentrale og dagsaktuelle spesialpedagogiske problemstillinger som er relevante for undervisningen i skolen
  • kunne bruke forsknings- og metodelitteratur til å utforme en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • analysere, vurdere og håndtere selvstendig profesjonsfaglige og etiske problemstillinger for å fremme en inkluderende skole
Forkunnskapskrav
MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Studentene må ha gjennomført og bestått: 

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig individuell oppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

I dette emnet arbeider studentene med eget eksamensprosjekt gjennom hele studieforløpet. Eksamensprosjektet har form som en individuell fagtekst der studentene bruker aktuell teori og forskningslitteratur til å utforske og diskutere en selvvalgt problemstilling som belyser spesialpedagogikkens/spesialpedagogens/spesialundervisningens rolle og funksjon i et inkluderingsperspektiv. Oppgaven skal være innrettet mot det programområdet som studenten følger (MGLU 1-7 ), og oppgavens problemstilling skal godkjennes av faglærer.Omfang: 5000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse (70%), Innlevering av tre korte tekster, Muntlig presentasjon av eget eksamensprosjekt, Tilbakemelding på eksamensprosjekt til medstudent
  • Innlevering av tre korte tekster (1-2 sider) hvor studentene bruker litteratur som er blitt gjennomgått på emnet som grunnlag for reflektere og argumentere faglig rundt  1) valg av problemstilling, 2) valg av litteratur og 3) eget læringsutbytte i forbindelse med eget eksamensprosjektet
  • Muntlig presentasjon av eget eksamensprosjekt
  • Kort muntlig og skriftlig tilbakemelding på eksamensprosjektet til en medstudent (To stjerner og ett ønske)

Mrk. Vurderingsordningen på alle arbeidskrav er godkjent/ikke godkjent.  Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Arbeidsformer

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og organiseres i form av maksimum 12 undervisningsdager, a 4 timer.

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte. Det veksles mellom forelesning, refleksjon og diskusjon i gruppe og plenum, samt praktisk prosessorientert arbeid knyttet til studentenes eget eksamensprosjekt.

Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.  
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto