Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

Emnet vil gi studenten innsikt i samfunnsfaglige perspektiv på identitet, makt og samfunn. Sentralt i faget står faglige og didaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker søker sammen i samfunn. Faget utforsker samfunnsfaglige tilnærminger til identitet og identitetskonstruksjon. Undervisningen er forskningsbasert og er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL4054

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Forståelse for hvordan mennesker utvikler fellesskap og tilhørighet er et av kjerneelementene i samfunnsfaget i skolen. Emnet Fellesskap vil gi innsikt i samfunnsfaglige tilnærminger til identitet, makt og samfunn. Sentralt i emnet står faglige og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker søker sammen i samfunn. Faget utforsker samfunnsfaglige perspektiver på felleskap og identitetskonstruksjon i dybden. Det blir vektlagt hvordan samfunn og andre felleskap er påvirket av historiske og samtidige forhold. Skolens rolle i utvikling av tilhørighet blir spesielt belyst. Undervisning og pensum er spesielt rettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Emnet vil tematisere kulturforskjeller og identitetsbaserte motsetninger i elevers hverdag og i et internasjonalt miljø.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført og bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskap

Kandidaten har:

  • inngående kunnskap om hvordan identitet og fellesskap blir påvirket av historiske og nåtidige forhold
  • inngående kunnskap om fagperspektiver på makt og dens mange uttrykksformer
  • inngående kunnskap om fagperspektiver på samfunnsformasjon og sosialt liv
  • inngående kunnskap om skoleinstitusjonens rolle i utviklingen av tilhørighet og identitet

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • kunne drøfte historiske og samtidige hendelser eller samfunnsfenomen fra ulike perspektiv
  • kunne drøfte hvordan makt og maktrelasjoner har påvirket og påvirker identitet og samfunnsforhold
  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til kulturforskjeller og sosial ulikhet i skolen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • selvstendig og kritisk tilegne seg fag- og fagdidaktisk litteratur
  • formidle og drøfte fagperspektiv skriftlig og muntlig
  • reflektere over lærerrollen og egen lærerpraksis i lys av fagperspektiv på makt og samfunn

Forkunnskapskrav

MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), MGL2051 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
MGL2050 Samfunnsfag 1 og MGL2051 Samfunnsfag 2

Eksamen / vurdering

Oppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig hjemmeoppgave 6/10 Bokstavkarakterer
Individuell muntlig eksamen 4/10 Bokstavkarakterer

Individuell skriftlig semesteroppgave som vurderes med karakter, A-F. Oppgaven teller 60% av karakteren i faget. Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10 %). Individuell muntlig eksamen som vurderes med karakter, A-F. Den muntlige eksamen teller 40% av karakteren i faget. Den muntlige prøvingen har en tidsramme på 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning 70%, 1 skriftlig arbeidskrav

Begrunnet med at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 70% tilstedeværelse i undervisningen.

Et skriftlig arbeidskrav med omfang på 1000 ord (+/- 10).

Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tord Austdal

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser. Aktiv studentdeltakelse forventes ved at studenter bidrar både muntlig og skriftlig i undervisningen. Gruppearbeid er en vanlig arbeidsform.

Praksis

15 dager praksis

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto