Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

Emnet legger vekt på å belyse sentrale fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget. Refleksjonene vil dreie seg om elevenes læringsutbytte av kroppsøvingsundervisningen sett i lys av læreplan, læringsstrategier og læringsklima.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL4066

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Fagdidaktikk i kroppsøving, elevens læring og danning
 • Ulike bevegelsesmiljø, lærerens aktivitetskunnskap
 • Utprøving, observasjon og evaluering av undervisningsopplegg
 • Inkluderende kroppsøving
 • Læringsklima i kroppsøving

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Kunnskap om betydningen av ulike bevegelsesmiljø for elevenes læring
 • Kunnskap om ulike utfordringer og muligheter knyttet til inkludering i kroppsøvingsundervisning

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Observere og analysere kroppsøvingsundervisning i lys av gjeldende læreplan, reflektere over planlegging, gjennomføring og evaluering av kroppsøvingsundervisning
 • Reflektere over hvordan livslang bevegelsesglede kan fremmes gjennom kroppsøvingsfaget.
 • Arbeide med digitale verktøy ved analyser data knyttet til læringsklima i kroppsøving.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Analysere fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøving i lys av forskningslitteratur
 • Drøfte hvordan gode læringsmiljø kan utvikles og påvirke elevenes læring i kroppsøvingsundervisningen
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i kroppsøvingsfaget

Forkunnskapskrav

MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn), MGL2061 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Hjemmeeksamen på 5 arbeidsdager*. En oppgave fra arbeidskrav må omarbeides og leveres på nytt, hvilken oppgave som må leveres blir avgjort ved tilfeldig trekning. Omfang: 3000 +/- 10 %, utenom forside, innholdsfortegnelse, litteratur og evt. vedlegg; krav til APA 7th.Ved kontinuasjonseksamen bearbeides samme oppgave.Allerede innsamlet datamateriale kan benyttes ved ny innlevering ved kontinuasjonseksamen.*utlevering og innlevering vil finne sted innenfor vanlig arbeidstid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte
 • 80 % tilstedeværelse, datainnsamling av samtlige arbeidskrav skjer i undervisningen, dermed er dette nødvendig.
 • 3 arbeidskrav på 2000 ord +/- 10 %

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eva Leibinger

Faglærer:

Eva Leibinger

Faglærer:

Atle Mjåtveit

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner, praktisk utprøving av aktivitetstilbud.

Arbeidsinnsatsen er beregnet slik:

Forelesninger (/m forberedelse og etterarbeid) 102 timer

Praktiske undervisning, workshop og seminarer 84 timer

Arbeidskrav (1+2+3) 120 timer

Eksamen (5 dager) 40 timer

Selvstudium 70 timer

Totalt 421 timer

Praksis

15 dager praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto