Økologi og mangfold (MGL4082)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL4082

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Mennesket er det dyret som har vist størst evne til å påvirke naturen rundt seg. Dette emnet vil gi utdypende kunnskap om økologiske sammenhenger. Her trekkes det frem naturtyper som av ulike årsaker ansees som spesielt sårbare. Fokus vil være på planter og dyrs tilpasninger til og menneskers innvirkning på disse områdene. Problemstillinger i forhold til læreplanens tverrfaglige tema bærekraftig utvikling tas opp. Her blir det flere ekskursjoner og utvidet klasserom trekkes inn som et overordnet naturfagdidaktisk tema.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Kandidaten

 • har videregående kunnskap om bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
 • har videregående kunnskap om systematikk, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer.
 • har avansert kunnskap om naturlige og menneskeskapte faktorer som har innvirkning på ulike naturtyper.
 • har inngående kunnskap om undervisning for bedre læring i et utvidet klasserom

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning for bedre læring i et utvidet klasserom
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring tilpasset elevenes forutsetninger i et utvidet klasserom
 • kan velge ut relevante organismer for anvendelse i undervisningen
 • kan anvende relevant naturfagutstyr knyttet til emnet
 • kan oppdage, samle inn og studere ulike organismer på en betryggende måte

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på læring i utvidet klasserom
 • kan analysere og vurdere relevante etiske problemstillinger knyttet til menneskers utnyttelse av sårbare naturtyper
 • kan knytte kunnskap om viktigheten av biologisk mangfold til bærekraftig utvikling

Forkunnskapskrav

MGL2080 Naturfag 1 (5.-10. trinn), MGL2081 Naturfag 2 (5.-10. trinn)
MGL2080 og MGL2081 eller tilsvarende fra annen institusjon.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Muntlig eksamen med varighet på inntil 30 minutter.Studentene får utdelt forberedelsesdelen til eksamensoppgaven 48 timer før eksaminering.. I forberedelsestiden vil alle hjelpemidler, foruten samarbeid, være tilgjengelige. Eksamineringen er todelt. Del 1 vil bestå av fremførelse av oppgitt tema. Varighet 15 min. Del 2 vil være 15 min utspørring.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80 % obligatorisk tilstedeværelse, Inntil fire skriftlige og to digitale arbeid, Obligatorisk oppgave til praksis

Obligatoriske krav:

Da det ofte er praktiske aktiviteter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.

Inntil fire skriftlige og to digitale arbeider. Arbeidene må være godkjent.

Digital artssamling. Studenten skal levere en digital artssamling med egne bilder av ulike arter av planer og dyr, samt arter som er typiske for naturtypene vi besøker. Tidspunkt for innlevering blir bestemt etter avtale med studentene.

Det knyttes en egen obligatorisk oppgave til praksis.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Faglærer:

Espen Lunde

Emneansvarlig:

Kristine Marie Olsen

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Helt i begynnelsen av semesteret kan det bli arrangert en obligatorisk ekskursjon til fjell (to døgn) med overnatting. De faglige temaene vil konsentrere seg om viktige økologiske faktorene for myr og fjelløkosystemene, vegetasjonssonering i fjellet og artskunnskap (plante- og dyreliv). 

I tillegg vil det bli arrangert ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Disse blir uten overnatting. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Arbeidsinnsatsen totalt 425 timer:

 • Undervisning 42 timer
 • Praksis 120 timer
 • Eksamen 16 timer
 • Egeninnsats 247 timer (inkluderer selvstudie, arbeidskrav og praksisoppgave)

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto