Hopp til hovedinnhold

Saktekster (5.-10.) MGL4126

Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Emnet er rettet mot masterstudenter på grunnskolelærerutdanningen (IGIS) og masterstudenter i nordisk og lesevitenskap (IKS).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL4126

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om saktekst som fenomen og saktekstens typologi- og uttrykksformer i ulike tekstkulturer, i offentligheten og i skolen
 • har inngående kunnskap om tekstteori og literacy-praksiser som involverer både tradisjonell papirtekst, multimodale tekster og digitale tekster og verktøy
 • har inngående kunnskap om hvilken plass saktekster har i læreplanen
 • har inngående kunnskap om metoder, forskningsdesign og forskning om saktekst og saktekstskriving, i og utenfor skolen

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan med vekt på saktekster planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning innenfor de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, og begrunne relaterte fagdidaktiske valg
 • kan delta i literacy-relaterte diskusjoner om saktekstens plass i og utenfor skolen
 • kan veilede og motivere elever i mestringsbyggende og kritisk bevisstgjørende skriving av saktekster, ut fra elevens ulike behov og forutsetninger
 • kan vurdere sakpreget skriving, med vekt de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot
 • kan bruke akademisk skriving og literacy-relaterte forskningsmetoder i arbeidet med sakorienterte skrivepraksiser i og utenfor skolen
 • kan bruke saktekster i arbeid med kjerneelementene i læreplanen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning rundt saktekst og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan gjøre greie for sentrale perspektiver og teorier ved saktekstfeltet
 • kan reflektere over sakteksters form og funksjon i ulike tekstkulturer
 • kan reflektere over og ytre seg om fagdidaktiske utfordringer knyttet til literacy og elevers møte med saktekster
Innhold
Sentralt i emnet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon og i lærerutdanningen. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teorier om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster og teksttyper, med særlig blikk for tekster på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot. Studiet drøfter skriveteori, tekstteori og diskursteori knyttet til saktekster - både funksjonelle og mer litterære. Også perspektiv som kan problematisere en slik klassifisering blir diskutert, og utforsket gjennom studentens egen literacy-praksis og praksiserfaring. Spørsmål knyttet til teksters intensjon og kvalitet blir brukt som inngang til forståelse av saktekstens struktur og retorikk.
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MGL2120 Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet, MGL2121 Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet, MGL2122 Språk og litteratur i tid og rom - med vekt på ungdomstrinnet, MGL2220 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave
LNOR115 Nordisk språk og språkhistorie, LNOR145 Tekst i kontekst, LNOR165 Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse, LNOR175 Språkstruktur og språkvariasjon
MGL2120 1 Norsk 1, MGL2121 1 Norsk 1, MGL2122 1 Språk og litteratur i tid og rom - med særlig vekt på ungdomstrinnet,  MGL2220 1 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 A - F

Semesteroppgaven har valgfri målform og omfang på 7.000 ord (+/- 10 %). Individuell innlevering eller i gruppe (maks. 3). Oppgaven kan bestå av ulike sjangre og modaliteter, men teksthandlingene må belyse oppgitt problemstilling på norskfaglig relevante måter. Oppgaveformulering blir utarbeidet i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal ta utgangspunkt i relevant pensum fra emnet og fra et særpensum på 50-100 sider.  

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig innlevering av pensumliste, Deltakelse i skrivegruppe, Muntlig seminarinnlegg, 70% obligatorisk oppmøte

1. Muntlig seminarinnlegg i gruppe: Ett muntlig seminarinnlegg på ca 30 min i gruppe. I innlegget skal norskdidaktiske problemstillinger knyttet til saktekst-relaterte literacy-praksiser drøftes. For grunnskolelærerstudentene skal arbeidskravet være profesjonsrelatert og rettet mot trinn i skolen som er relevante for studentens utdanning. Støtteark e.l. til presentasjonen skal sendes faglærer i forkant av presentasjonen.

2. Skriftlig innlevering av annotert pensumliste på 50-100 sider. Særpensumet skal være knyttet til semesteroppgaven. Studenter som skriver semesteroppgave sammen skal levere samme pensumliste.

3. Deltakelse i skrivegruppe tilknyttet semesteroppgaven. Veiledning av semesteroppgaven skjer i skrivegruppene.

4. 70 % obligatorisk frammøte på forelesningene.

 

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/ nytt opptak. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), §2-8 nr.3.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingri Dommersnes Jølbo
Faglærer: Eli Flatekval
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Faglærer: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Praksiskoordinator: Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og gruppearbeid.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for UiS
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto