Hopp til hovedinnhold

Grunnlagsforståelse og rammebetingelser MHE110

Hovedfokus i emnet er sentrale begreper og teorier som danner grunnlag for forståelser av helsesykepleiers fagområde og verdigrunnlag. Dette omfatter både politisk, rettslig, etisk og vitenskapelig grunnlag for fagområdet og for profesjonsutøvelsen. Det fokuseres på folkehelse, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, og på faktorer som påvirker befolkningens helse. Det arbeides videre med  lovverk, politiske og administrative føringer som legger premisser for det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHE110

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om ulike perspektiv på helse, sykdom og lidelse
  • har inngående kunnskap om begreper og teorier som utgjør det faglige grunnlag for forståelsen av helsesykepleie som fag, profesjon og vitenskap
  • har kunnskap om aktuelt lovverk, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premisser for det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten
  • har kunnskap om helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar og oppgaver
  • har kunnskap om aktuell forskning og debatt knyttet til strategivalg for forebyggende helsearbeid.  

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan forholde seg kritisk til det ideologiske, teoretiske og praktiske grunnlaget for forebyggende helsearbeid
  • kan analysere og reflektere over hvordan helseforståelse og faglige verdier påvirker teoriutvikling og yrkesutøvelse.  

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • har en faglig og etisk bevisst holdning preget av omsorg, solidaritet, samarbeid og profesjonalitet
  • kan anvende kunnskap om folkehelsearbeid og strategier i forebyggende helsearbeid på problemstillinger knyttet til individ, gruppe og samfunn
Innhold
Emnet gir en innføring i ulike forståelsesmåter og teorier om helse, lidelse og sykdom. Ulike strategier for sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid diskuteres. Sykepleiens omsorgsdimensjon, verdigrunnlag og teorier knyttes til helsesykepleietjenesten. Videre gir emnet en innføring i helsesykepleietjenestens juridiske grunnlag og de politiske prioriteringene for forebyggende helsearbeid i kommunen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 3 Dager A - F

Studenten skal skrive en individuell oppgave, med omfang 2.500 ord, + / - 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 fag-/refleksjonsnotater, 90% nærvær i basisgruppene
Ved fravær utover 10% i basisgruppene, avtales ekstra undervisningsaktivitet med emneansvarlig.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nina Egeland
Studieprogramleder: Nina Egeland
Arbeidsformer
Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen organiseres i ukesbolker. 
Åpent for
Helsesykepleie - master
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid (VHE120) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto