Hopp til hovedinnhold

Barn og unges helse og utvikling MHE120

Emnet har fokus på barn og unges utvikling og helse. Utvikling og helse diskuteres i lys av ulike perspektiv, hvor kulturelt mangfold og oppvekstmiljø vil være sentrale temaer. Målet med emnet er å gi innsikt i forutsetninger for god helse og å kunne identifisere og vurdere risiko for avvik. Det helsefremmende og primærforebyggende aspektet prioriteres. Det inngår 2 uker kliniske studier i emnet, der studentene får innføring i helsesykepleiers arbeidsoppgaver og skal kartlegge barns oppvekstmiljø (nærmiljødiagnose)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHE120

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter kan skape betingelser for helse
 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for fysisk, psykisk og sosial utvikling, helse og trivsel hos barn og ungdom i alderen 0 - 20 år samt om risiko og beskyttelsesfaktorer
 • har inngående kunnskap om tilknytningsteorier og faktorer som påvirker samspillet mellom foreldre og barn
 • har inngående kunnskaper om familiens funksjon, behov og utfordringer og identifikasjon av avvik 
 • har inngående kunnskap om kost og ernæring for alle barn og unge 0 - 20 år

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan reflektere kritisk over sammenhengene mellom samfunnsutvikling, oppvekstsvilkår og helse
 • kan analysere og vurdere samspill i familien og dens samspill med omgivelsene, herunder hvordan det flerkulturelle samfunnet påvirker barn, unge og deres familie
 • kan identifisere og følge opp barn og unge med spesielle psykososiale utfordringer, omsorgssvikt, sykdom og/eller funksjonshemming
 • kan kritisk vurdere og anvende relevante teorier i miljørettet helsevern
 • kan anvende hensiktsmessige metoder for å skaffe oversikt over påvirkningsfaktorer i nærmiljøet av betydning for barn og unges helse (nærmiljødiagnose)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere og vurdere barn og unges utvikling og oppvekstmiljø og iverksette relevante tiltak
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, skape tillit og samhandle med mennesker i forskjellig aldre og med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap innenfor helsestasjonenes- og skolehelsetjenestens og helsestasjon for ungdoms arbeidsområder
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og etiske problemstillinger i folkehelsearbeidet og vise initiativ og evne til å løse helseutfordringer
Innhold
Emnet gir en innføring i utviklingspsykologi og barn og unges oppvekstsvilkår og helse ut fra et økologisk perspektiv. Det redegjøres for ulike fysiske, psykiske og psykososiale utfordringer, samt motivasjons- og mestringsteorier av betydning for utvikling av helse. Livsstilstema som fysisk aktivitet, kost og ernæring for barn og unge diskuteres. Individ -, gruppe- og familierettede og samfunnsrettede helsefremmende og forebyggende tiltak drøftes.  
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

2 Skriftlige hjemmeeksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/2 A - F
Skriftlig hjemmeeksamen 1/2 A - F
Kliniske studier 0/2 Bestått - Ikke bestått

Vurdering i emnet er tredelt:
• Skriftlig individuell hjemmeeksamen i vårsemesteret som utgjør 50% av totalkarakter
• Skriftlig individuell hjemmeeksamen i høstsemesteret som utgjør 50% av totalkarakter
• Kliniske studier vurderes som bestått/ikke bestått. Det kreves minst 90% nærvær i kliniske studier

Alle deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Kunnskapstest, 2 fagnotat, 90% nærvær i basisgruppene

Det skal leveres inn to fagnotat i vårsemesteret. Disse må være godkjent for å få tilgang til hjemmeeksamen. Studenten må ha innfridd 90% nærværsplikt i basisgrupper.

I høstsemesteret må studenten få godkjent resultat på en kunnskapstest for å få tilgang til hjemmeeksamen.(NB! høsten 2020 erstattes kunnskapstesten av et fagnotat).

Studenten må ha innfridd 90% nærværsplikt i basisgrupper.

Ved fravær utover 10% i basisgruppene eller kliniske studier, avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Emnet inneholder både teoretisk undervisning og kliniske studier (2 uker). Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Aktuelle metoder i teoriundervisningen er: ressursforelesning/temaundervisning, studentaktive metoder, gruppesamlinger (basisgrupper) med og uten helsesykepleierfaglig veiledning, fagnotat, tester. Kliniske studier innebærer veiledet praksis i vårsemesteret.
Åpent for
Helsesykepleie - master
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling (VHE121) 10
Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid (VHE122) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto