Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleiers arbeidsmetoder MHE130

I dette emnet skal studenten videreutvikle og anvende sykepleie og omsorg i praktisk helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid med barn, unge og deres familier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Studenten skal utvikle ferdigheter i bruk av konsultasjoner og helseundersøkelser, samt ferdigheter i opplysnings-, veilednings-, og rådgivningsvirksomhet for nye foreldre, barn, unge, familier, grupper og lokalsamfunn, og til å utøve slik virksomhet i dialog med disse gruppene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHE130

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om arbeidsmåter og metoder for forebyggende helsearbeid med barn, unge og deres familier
 • har kunnskap om ulike pedagogiske virkemidler i informasjons-, konsultasjons- og veiledningsarbeid
 • har kunnskap om atferds- og motivasjonsteorier
 • har inngående kunnskap om vaksiner og smittevernsarbeid
 • har inngående kunnskap om samliv og prevensjonsmetoder
 • har kunnskap om rammer og forutsetninger for tverrfaglig samarbeid.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere risiko for sykdom og skade hos barn, unge og deres foreldre
 • kan analysere og vurdere behov for smittevernsarbeid og administrere vaksiner
 • kan veilede i bruk av prevensjonsmiddel, og foreskrive prevensjonsmidler
 • kan anvende relevante helsepedagogiske metoder, prinsipper og strategier i kommunikasjon med målgruppen, samarbeidsparter og egen faggruppe
 • kan arbeide systematisk for å styrke målgruppens evne til å ivareta og fremme egen helse.  

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om strategier i forebyggende helsearbeid i arbeid med barn, unge og familiers helse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, med egen faggruppe, spesialister og allmennheten
Innhold

Emnet fokuserer på ulike metoder i forebyggende helsearbeid, som helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, foreskrivning av prevensjonsmidler, vaksinering og tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

Veiledning, undervisning og helseopplysning blir diskutert i lys av empowermentteori, brukermedvirkning og etiske utfordringer. Viktigheten av relasjonskompetanse i møte med brukere og familier med ulik sosiokulturell bakgrunn, utviklingsmessige forutsetninger og livsfaser, blir vektlagt.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 3 Dager A - F Alle

Studenten skal skrive en individuell oppgave, med et omfang på 2.500 ord, + / - 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
2 fag-/refleksjonsnotat, 90% nærvær i basisgrupper og praktiske øvelser

Ved fravær utover 10 % i basisgrupper og praktiske øvelser, avtales ekstra undervisningsaktivitet med emneansvarlig.

100% obligatorisk deltagelse på undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon (rekvisisjonsrett). 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Allaug Ulevåg Oksum
Studieprogramleder: Nina Egeland
Arbeidsformer
Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen foregår over ukessamlinger og inkluderer praktiske øvelser, samt veilednings- og undervisningsøvelser.
Åpent for
Helsesykepleie - master
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling (VHE121) 5
Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid (VHE122) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto