Hopp til hovedinnhold

Fag- og profesjonsutvikling MHEFOR

Dette er et selvstendig emne for studenter som har valgt å avslutte utdanningsløpet etter å ha gjennomført 75 studiepoeng, med oppnådd kompetanse som helsesykepleier. Emnet består av en fordypningsoppgave / eksamen i form av en litteraturstudie ut fra valgt tema, og er påkrevd i henhold til Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning (2005).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHEFOR

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen forebyggende helsearbeid
  • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen helsesykepleier sitt fagfelt.  

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige problemstillinger og resonnementer
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet.
Innhold
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene videreføre den kompetansen de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Oppgaven vil være en litteraturstudie ut fra et valgt tema, der sentrale begrep, relevant forskning og metodevalg, samt implikasjoner for praksis i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gjøres rede for og drøftes. 
Forkunnskapkrav
MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling, MHV140 Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi, MHV142 Forskningsmetode I
MHEP10
Anbefalte forkunnskaper
MHV140 Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi, MHV142 Forskningsmetode I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 A - F Alle

Individuell hjemmeoppgave med et omfang på 5000 ord (+ / - 10%).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Seminarpresentasjon knyttet til arbeidet med oppgaven
Ved fravær på obligatorisk seminarpresentasjon avtales nytt tidspunkt med emneansvarlig. 
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Egeland
Arbeidsformer
Emnet inneholder både tilrettelagt teoretisk undervisning og selvstendig individuelt arbeid. Det arrangeres egne oppgaveseminarer i tilknytning til arbeidet med oppgaven og det tilbys inntil 3 timer individuell/gruppe veiledning.
Åpent for
Helsesykepleie - master
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto