Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleietjeneste - kliniske studier MHEP14

I dette emnet skal den teoretiske og praktiske kunnskap som studenten har tilegnet seg gjennom de forgående emnene i studiet, anvendes i praksis. Ferdigheter i kommunikasjon og handlingsevne skal videreutvikles, og studenten skal vise økende grad av selvstendighet både i sin læreprosess og yrkesutøvelse. Konstruktiv samhandling med brukere og samarbeidspartnere og velbegrunnede handlingsvalg vektlegges. Emnet gjennomføres som et veiledet klinisk studie i virksomheter innenfor skolehelsetjeneste og helsestasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHEP14

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om helsesykepleiers helsefremmende og sykdomsforebyggende funksjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • har inngående kunnskap om faktorer som har betydning for helse og utvikling til barn, unge og familier

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helsesykepleiefagets kunnskapsgrunnlag og praksis
 • kan vise selvstendig fagutøvelse og arbeide kunnskapsbasert, verdibasert og målrettet med barn, unge og familier
 • kan vurdere risiko for sykdom og skade hos barn, unge og deres familier, initiere sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak
 • kan være i dialog og samarbeide med brukere og aktuelle aktører i kommunal- og spesialisthelsetjeneste, herunder initiere og delta i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • kan beherske korrekt dokumentasjon i henhold til lov- og regelverk
 • kan anvende relevante verktøy for kvalitets- og internkontroll.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge, administrere og utvikle sykepleietjenesten i kommunen i overensstemmelse med lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold
 • kan ivareta helsesykepleiers oppgaver og ansvar innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • kan kommunisere problemstillinger innenfor sitt fagområde både med spesialister og til allmennheten
 • kan analysere og kritisk vurdere egne sykepleiefaglige verdier, etiske problemstillinger og helsesykepleiefagets forsvarlighet
Innhold

Emnet består av veiledet praksis i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, for å legge til rette for at studenten skal bli i stand til å ivareta helsesykepleiers administrative og lovfestede oppgaver innen disse virksomhetsområdene. Studenten skal delta i oppsøkende helsearbeid, i nettverksarbeid og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Studenten skal utføre konsultasjon og veiledning overfor brukere, opplysningsvirksomhet, miljø- og befolkningsrettet helsevern og smittevernsarbeid. Kliniske studier veiledes av en erfaren helsesykepleier i nært samarbeid med faglærere ved UiS. 

Kliniske studier går over 8 uker med gjennomsnitt 30 timer pr. uke. Studenten utarbeider en målsetting i tråd med læringsutbytte for emnet, studieprogram, egne læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Målsettingen godkjennes av praksislærer (faglærer) tidlig i praksisperioden, men skal brukes og justeres underveis i studiet. Studenten har rett på en times veiledning pr. uke fra veileder i praksis. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutt av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbytte for praksisperioden er nådd. Vurderingen vil også være veiledende for studentens videre studieforløp.

Etter endt praksisperiode skal studenten levere dokumentasjon på gjennomført hjemmebesøk, deltagelse i massevaksinasjon og prevensjonsveiledning, i tillegg til et refleksjonsnotat, et planlagt og gjennomført undervisningsopplegg og utfylt sluttvurderingsskjema.

Forkunnskapkrav
MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling
Anbefalte forkunnskaper
MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 8 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå kliniske studier må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier og få godkjent praksismappe.Det er utarbeidet et eget Praksisveilederhefte til veiledning for kliniske studier. Dersom det under noen omstendighet er tvil om at studenten vil bestå kliniske studier, skal veileder for studenten i praksisstudiet gi studiested beskjed snarest og senest innen 3 uker før endt praksis. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nina Egeland
Studieprogramleder: Nina Egeland
Arbeidsformer
Veiledet praksis innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, til sammen 8 uker, samt organisert tilrettelagt undervisning som forberedelse til kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) (VHEP20) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto