Hopp til hovedinnhold

Forskningsmetode I MHV142

Emnet gir en allmenn introduksjon i ulike vitenskapelige tilnærminger og vitenskapsteorier med henblikk på kvantitative og kvalitative metoder. Emnet gir begrunnelser for vitenskapelig forskning og ulike vitenskapssyn og forskningsparadigmer. Emnet gir en oversikt over ulike metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av kvalitative og kvantitative data. Videre belyses kvalitetskriterier ved forskning og forskningsetiske prinsipper. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt.

Del A dekker grunnleggende univariat kvantitativ metode innen helsevitenskap. Emnet omfatter eksplorative og hypotesestyrte metoder og analysetilnærminger, samt deskriptiv og inferensiell statistikk. Emnet drøfter det vitenskapsteoretiske fundamentet, praktisk design og analysearbeid og kvalitetskriterier for kvantitativ forskning.

Del ­B. Kvalitativ metodologi og metode gir kunnskap om relevante kvalitative metodologier og metoder innen helsevitenskaplig teorigenerering og utvikling i praksis. Emnet omfatter ulike metodologiske og vitenskapsteoretiske grunnlag og tradisjoner, kvalitativt innrettede forskningstilnærminger, utvalgsmetoder og tilnærming ved datainnsamling, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative data, kvalitetskriterier og forskningsetiske aspekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHV142

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte, del A, kvantitativ metode:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om det vitenskapsteoretiske fundamentet for kvantitativ helseforskning.
 • Har avansert kunnskap om kvantitive målemetoder innen helseforskning
 • Har kunnskap om ulike forskningsdesign innen kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om univariate metoder for analyse av kontinuerlige data
 • Har kunnskap om univariate metoder for analyse av kategorielle data
 • Har kunnskap om grunnleggende sannsynlighetsbegreper
 • Har kunnskap om utvalgsmetoder innen kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om statistisk styrke og effektstørrelser
 • Har kunnskap om deskriptiv statistikk
 • Har kunnskap om inferensiell statistikk
 • Har kunnskap om hypotesestyrt kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om eksplorativ kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre forskning basert på  riktige metodevalg  i forhold til kausalitet og generalisering i kvantitativ helseforskning
 • kan anvende ulike kvantitative design innenfor de ulike evidensnivåene i kvantitativ helseforskning
 • kan velge adekvate kvantitative målemetoder, utvalgskriterier og analysemetoder med tanke på å svare på ulike forskningsspørsmål av helsevitenskapelig art
 • kan beskrive adekvate metoder for å bearbeide og analysere data med ulike typer kvalitetsproblemer, som frafall, lav utvalgsstørrelse og ulike distribusjoner og ulike måletyper.
 • kan generere kvantitativt datamateriale, analysere og tolke det.
 • kan anvende etiske prinsipper i valg av ulike typer kvantitative metoder
 • kan anvende statistisk programvare.
 • kan anvende grunnleggende sannsynlighetsteoretiske prinsipper innen inferensiell statistikk
 • anvende eksplorativ og hypotesestyrt kvantitativ helseforskning

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan lese vitenskapelige artikler innen fagfeltet helseforskning som har anvendt kvantitativ metode og kritisk vurdere forskningskvaliteten relatert til metode
 • kan planlegge og implementere kvantitative forskningsdesign med adekvate utvalgsdefinisjoner, målemetoder og analysemetoder
 • kan gjennomføre litteratursøk og identifisere relevant forskningslitteratur ut fra predeterminerte kriterier som f.eks innen en systematisk kunnskapsoppsummering
 • kan vurdere kvantitativ helseforskning med tanke på praktisk, klinisk betydning, herunder implikasjoner av ulike effektstørrelser og utvalgsegenskaper
 • kan vurdere egen og andres kvantitative forskning med henblikk på forskningskvalitet og forskningsetikk.

 

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte, del B, kvalitativ metode:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om sentrale begrep innen forskningsmetodikk
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske grunnlag, metodologier og design innen kvalitativ forskning  
 • har inngående kunnskap om hovedretninger gjeldende for ulike typer av hensikt, forskningsspørsmål og forskningsprosessen innen kvalitativ forskning
 • har inngående kunnskap om utvalgsmetoder ved datainnsamling, datamateriale og bruke av kvalitative forskningsmetoder for analyse og tolkning
 • har inngående kunnskap om kvalitetskriterier og forskningsetiske prinsipp i den vitenskapelige prosessen
 • har kunnskap om vitenskapelig språk og evidensbasert praksis

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere og beskrive ulike kvalitative metoders vitenskapsteoretiske grunnlag og metodologi
 • kan beskrive utvalgskriterier og kvalitative metoder for datainnsamling
 • kan generere datamateriale, analysere og tolke materiale ved hjelp av kvalitative metoder
 • kan diskutere forskningsetiske aspekter og har vurderingsevne i relasjon til etiske dilemma i forhold til ulike metodevalg
 • kan forklare kvalitetskriterier ved bruke av kvalitative metoder
 • kan forholde seg konstruktivt til og føre en dialog om helsevitenskaplig forskning og dess relevans for vitenskapsdisiplinen og mulige implikasjoner sett fra praksis og et samfunnsperspektiv
 • kan på et grunnleggende nivå benytte dataprogram for analyse av kvalitative data

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge design og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt ut fra forskningsspørsmål og kvalitative metoder for datainnsamling, dataanalyse og tolkning
 • kan gjennomføre litteratursøk i aktuelle databaser for å beskrive resultat fra tidligere forskning
 • kan gjøre rede for kvalitetskriterier og forskningsetikk ved anvendelse av kvalitative forskningsmetoder
 • kan vurdere forskningsresultatenes vitenskapelige nytte og relevans i praksis
Innhold
 • Kvantitative metoder og statistikk
 • Kvalitative metodologigrunnlag og metoder
 • Kvalitetskriterier og forskningsetikk
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen - kvantitativ metode 1/2 4 Timer A - F Ikke-programmerbar kalkulator
Hjemmeeksamen - kvalitativ metode 1/2 7 Dager A - F Alle

I kvantitativ metode vil vurderingsformen være en skoleeksamen på 4 timer.I kvalitativ metodologi og metode vil eksamen organiseres som hjemmeeksamen.Hjemmeeksamen i kvalitativ metode som leveres skal være på 2000 ord (+/- 10%). Oppgaven skal besvares individuelt.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Arbeidsformer

Del A: Forelesninger, medieinnhold på nett, diskusjoner på UiS' læringsplattform, hjemmeøvinger på campus og/eller digitalt.

Del B: Forelesninger, litteraturstudier, gruppearbeid, individuelt arbeid på campus og/eller digitalt.

Åpent for
Helsesykepleie - master Helsevitenskap - Masterstudium Spesialsykepleie - mastergrad
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode (MHS142) 10
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto