Forskningsmetode I (MHV142)

Emnet gir en allmenn introduksjon i ulike vitenskapelige tilnærminger med henblikk på kvantitative og kvalitative metoder. Emnet gir begrunnelser for vitenskapelig forskning og ulike metodologiske tilnærminger. Emnet gir en oversikt over ulike metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av kvalitative og kvantitative data. Videre belyses kvalitetskriterier ved forskning og forskningsetiske prinsipper. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne planlegge gjennomføring av et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i forhold til forskning og utvikling av evidensbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten.

Del A dekker grunnleggende univariat kvantitativ metode innen helsevitenskap. Emnet omfatter eksplorative og hypotesestyrte metoder og analysetilnærminger, samt deskriptiv og inferensiell statistikk. Emnet drøfter det vitenskapsteoretiske fundamentet, praktisk design og analysearbeid og kvalitetskriterier for kvantitativ forskning.

Del B gir kunnskap om relevante kvalitative metodologier og metoder innen helsevitenskaplig teorigenerering og utvikling av evidensbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Emnet omfatter ulike metodologiske tilnærminger, utvalgsmetoder, datainnsamling, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative data, kvalitetskriterier og forskningsetiske aspekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHV142

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Kvantitative metoder og statistikk
 • Kvalitative metodologier og metoder
 • Kvalitetskriterier og forskningsetikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte, del A, kvantitativ metode:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om det vitenskapsteoretiske fundamentet for kvantitativ helseforskning.
 • har avansert kunnskap om kvantitive målemetoder innen helseforskning
 • har kunnskap om ulike forskningsdesign innen kvantitativ helseforskning
 • har kunnskap om univariate metoder for analyse av kontinuerlige data
 • har kunnskap om univariate metoder for analyse av kategorielle data
 • har kunnskap om grunnleggende sannsynlighetsbegreper
 • har kunnskap om utvalgsmetoder innen kvantitativ helseforskning
 • har kunnskap om statistisk styrke og effektstørrelser
 • har kunnskap om deskriptiv statistikk
 • har kunnskap om inferensiell statistikk
 • har kunnskap om hypotesestyrt kvantitativ helseforskning
 • har kunnskap om eksplorativ kvantitativ helseforskning
 • har kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre forskning basert på  riktige metodevalg i forhold til kausalitet og generalisering i kvantitativ helseforskning
 • kan anvende ulike kvantitative design innenfor de ulike evidensnivåene i kvantitativ helseforskning
 • kan velge adekvate kvantitative målemetoder, utvalgskriterier og analysemetoder med tanke på å svare på ulike forskningsspørsmål av helsevitenskapelig art
 • kan beskrive adekvate metoder for å bearbeide og analysere data med ulike typer kvalitetsproblemer, som frafall, lav utvalgsstørrelse og ulike distribusjoner og ulike måletyper.
 • kan generere kvantitativt datamateriale, analysere og tolke det.
 • kan anvende etiske prinsipper i valg av ulike typer kvantitative metoder
 • kan anvende statistisk programvare.
 • kan anvende grunnleggende sannsynlighetsteoretiske prinsipper innen inferensiell statistikk
 • anvende eksplorativ og hypotesestyrt kvantitativ helseforskning

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan lese vitenskapelige artikler innen fagfeltet helseforskning som har anvendt kvantitativ metode og kritisk vurdere forskningskvaliteten relatert til metode
 • kan planlegge og implementere kvantitative forskningsdesign med adekvate utvalgsdefinisjoner, målemetoder og analysemetoder
 • kan gjennomføre litteratursøk og identifisere relevant forskningslitteratur ut fra predeterminerte kriterier som f.eks innen en systematisk kunnskapsoppsummering
 • kan vurdere kvantitativ helseforskning med tanke på praktisk, klinisk betydning, herunder implikasjoner av ulike effektstørrelser og utvalgsegenskaper
 • kan vurdere egen og andres kvantitative forskning med henblikk på forskningskvalitet og forskningsetikk.

 

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte, del B, kvalitativ metode:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om sentrale begrep innen forskningsmetodikk
 • har avansert kunnskap om metodologier og metodedesign innen kvalitativ forskning  
 • har inngående kunnskap om hovedretninger gjeldende for ulike typer av hensikt, forskningsspørsmål og forskningsprosessen innen kvalitativ forskning
 • har inngående kunnskap om utvalgsmetoder ved datainnsamling, datamateriale og bruk av kvalitative forskningsmetoder for analyse og tolkning
 • har inngående kunnskap om kvalitetskriterier og forskningsetiske prinsipper i den vitenskapelige prosessen
 • har kunnskap om vitenskapelig språk
 • har kunnskap om bruk av kvalitative metoder i forhold til forskning og utvikling av evidensbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere og beskrive ulike kvalitative metodologier 
 • kan bruke kvalitative metoder for datainnsamling og gjøre rede for utvalgskriterier
 • kan generere datamateriale, analysere og tolke materiale ved hjelp av kvalitative metoder
 • kan diskutere forskningsetiske aspekter og har vurderingsevne relatert til etiske spørsmål i forhold til ulike metodevalg
 • kan forklare kvalitetskriterier ved bruke av kvalitative metoder
 • kan føre en dialog om forskning og vurdere forskningens relevans for vitenskapsdisiplinen og implikasjoner relatert til evidensbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten og fra et samfunnsperspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge design og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt ut fra forskningsspørsmål og kvalitative metoder for datainnsamling, dataanalyse og tolkning
 • kan gjennomføre litteratursøk i aktuelle databaser for å beskrive resultat fra tidligere forskning
 • kan vurdere kvaliteten på forskning utenfra kvalitetskriterier og forskningsetiske prinsipper ved anvendelse av kvalitative forskningsmetoder
 • kan vurdere forskningsresultatenes vitenskapelige nytte og relevans i helse- og omsorgstjenesten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen - kvantitativ metode 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer Ikke-programmerbar kalkulator
Hjemmeeksamen - kvalitativ metode 1/2 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

I kvantitativ metode vil vurderingsformen være en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.I kvalitativ metode vil eksamen organiseres som skriftlig hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen i kvalitativ metode som leveres skal være på 2000 ord (+/- 10%). Oppgaven skal besvares individuelt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Petter Viksveen

Studieprogramleder:

Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Del A: Forelesninger, medieinnhold på nett, diskusjoner på UiS' læringsplattform, hjemmeøvinger på campus og/eller digitalt.

Del B: Arbeidsformer vil omfatte undervisningsopplegg digitalt og/eller på campus med forelesninger, øvinger og gruppearbeid. Det vil bli lagt stor vekt på selvstudier og digitalisering. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode (MHS142_1) 10
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100_1) 10

Åpent for

Helsesykepleie - masterstudium Helsevitenskap - masterstudium Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto