Hopp til hovedinnhold

Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer MHV144

Dette emnet skal gi grunnlag for fordypet forståelse av former for helse og ulike forståelsesformer.  Det gis økt evne til kritisk vurdering av helsebegrep.  Helse er både et individnært og systemnært fenomen. Det er et verdiladet begrep som reflekterer verdimessige prioriteringer i samfunnet og anses som et gode i seg selv. Å forstå helse, kropp og sykdom ut fra individuelle, kulturelle, samfunnsvitenskapelige og globale perspektiver er et viktig utgangspunkt i helsevitenskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHV144

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

De teoretiske perspektivene som er valgt er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om helse: helse i et omsorgsperspektiv, moderne helseforståelse, helse i et kjønnsperspektiv og i et globalt perspektiv. Kropp, helse og sykdom i det moderne samfunnet blir analysert og problematisert. De ulike perspektivenes konsekvenser for praksis i helsetjenesten blir dessuten vektlagt. Sentrale helsevitenskapelige temaområder og helse som forskningsfelt blir belyst.

Pensum ca.800 sider.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om ulike måter å forstå helse, kropp og sykdom på
  • har inngående kunnskap om helse ut fra ulike individuelle, kulturelle, samfunnsvitenskapelige og globale perspektiver

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan analysere en kunnskapsteoretisk forståelse og en vitenskapeliggjøring av helsefaget
  • kan analysere empirisk relevant forskning
  • kan drøfte individuelle, kulturelle, historiske og globale perspektiver på helse
  • kan drøfte sammenhengen mellom helse, kropp og sykdom

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan kommunisere faglige problemstillinger knyttet til helse som forskningsfelt og forhold som har innflytelse på helse og livskvalitet
  • kan argumentere for hvilke konsekvenser ulike kunnskapssyn og forståelsesformer kan ha for forskning og praksis
  • kan analysere empirisk forskning knyttet til sentrale helsevitenskapelige temaområder
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helseforskning og i helsetjeneste og omsorgsforetak
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Studentene skal skrive en oppgave ut fra gitt tekst på 3.000 ord (+/- 10 %)  Eksamen organiseres som hjemmeeksamen. Oppgaven skal besvares individuelt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppearbeid med fremlegg

1. Deltakelse i gruppe med gruppearbeid ut fra tildelt tema og fremlegg av dette er en obligatorisk aktivitet. Både fremlegg fra egen gruppe og deltakelse ved de andre gruppefremleggene er obligatorisk.

Ad. 1: Studentene som ikke innfrir den obligatoriske aktiviteten, må etter avtale med fagansvarlig skrive et paper. Paperet må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Ikke godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet fratar studenten adgang til eksamen i MHV144

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Emneansvarlig: Kristine Rørtveit
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid med fremlegg og individuelt arbeid på campus og/eller digitalt.  Emnet vektlegger også selvstudium. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. Det blir lagt opp til å utnytte det tverrfaglige potensialet i studentgruppen, for eksempel gjennom å bruke problemstillinger/case/simulering, der det forutsettes tverrfaglighet i forhold til analyse og løsninger.
Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto