Hopp til hovedinnhold

Menneskerettigheter, helseetikk og helserett MHV145

I dette emnet tas det utgangspunkt i anerkjente og sentrale verdier og hensyn i helsetjenesten. Menneskerettigheter, helseetikk og helserett studeres på bakgrunn av verdigrunnlaget. Emnet fokuserer på hvordan de tre temaene sett under ett angir rammeverket for utforming og utøving av helse- og omsorgstjenester. Sentrale menneskerettigheter og sammenhengen mellom menneskeverd og menneskerettigheter studeres. Helseretten setter absolutte rammer for faglig virksomhet, og hovedvekten i emnet legges på det juridiske rammeverket knyttet til sykdom og helse. Det fokuseres på sentrale pasient- og brukerrettigheter, sentrale plikter for helsepersonell og virksomhetene, samt skranker for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Det arbeides med aktuelle etiske teorier som ligger til grunn for de juridiske rammene, og videre deres relevans for kliniske problemstillinger. Det legges vekt på hvordan de tre temaene kan anvendes i møte med kjente og ukjente problemstillinger, blant annet gjennom en innføring i juridisk metode og etiske analysemodeller.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHV145

Versjon

2

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten
 • har inngående kunnskap om nasjonal helselovgivning med vekt på lovgivning om: pasienter, brukere og pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenesten og helsepersonellets plikter, samt vilkår for bruk av tvang i behandling og omsorg
 • har kunnskap om sentrale menneskerettigheter av betydning for helse- og omsorgstjenesten
 • har inngående kunnskap om sentrale helseetiske spørsmål, herunder spørsmål om prioritering innenfor ulike områder og nivåer i helsetjenesten
 • har inngående kunnskap om hvordan nasjonal helselovgivning, menneskerettigheter og etikk sammen kan belyse helse- og omsorgsfaglige problemstillinger

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere juridiske og etiske problemstillinger i praktiske situasjoner
 • kan argumentere rettslig og etisk for å sikre forsvarlig praksis

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å sikre faglig forsvarlig praksis
 • kan kommunisere faglige problemstillinger knyttet til helselovgivning, menneskerettigheter og helseetikk både innenfor og utenfor en faglig kontekst
Innhold
Følgende temaer er sentrale og studeres ut fra et juridisk og etisk perspektiv:
 • Helse som verdi og rettighet - forholdet mellom menneskerettigheter, helseetikk og helserett, statens menneskerettslige forpliktelser av betydning for norsk helsehjelp
 • Forholdet mellom faglig skjønn og rettslig regulering i helse- og omsorgstjenesten
 • Tilgang til helse- og omsorgstjenester - retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten
 • Individuell plan - retten til individuell plan og koordinator
 • Etikk og rettigheter i helse- og omsorgstjenesten - samtykke, informasjon, medvirkning og integritetsvern, samt kort om pårørendes rettigheter
 • Noen av helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell sine sentrale forpliktelser - kravet om faglig forsvarlighet, reglene om taushetsplikt og kravet til dokumentasjon
 • Bruk av tvang i gjennomføringen av helse- og omsorgstjenester - etiske og rettslige problemstillinger ved bruk av tvang
 • Kontroll med helse- og omsorgstjenesten - klage, tilsyn og varsling
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer A - F FN's verdenserklæringKonvensjoner, lover og forskrifterOrdbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppgave

Studentene skal skrive en obligatorisk oppgave (1500 ord +/- 10 %) som må godkjennes av faglærer før eksamen kan avlegges.

Ikke godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet fratar studentens adgang til eksamen i MHV145

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Solveig Hodne Riska
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og gruppearbeid på campus og/eller digitalt.  
Åpent for
Helsevitenskap - Masterstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Helserett (MHV145) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto