Hopp til hovedinnhold

Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten MHV268

Brukermedvirkning og personsentrert omsorg er tillagt stor vekt i helsepolitikk og helsefag. Brukere av helsetjenester skal involveres i sin egen behandling og utvikling av helsetjenesten. Personsentrert omsorg tar utgangspunkt i pasientens erfaringer, ressurser og forutsetninger, og utøves i et partnerskap mellom pasient og helsepersonell. Brukermedvirkning og personsentrert omsorg gjennomføres i; relasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell, innenfor organisatoriske kontekster og i en samfunnsmessig ramme. Emnet belyser forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg, både på individ- og systemnivå. Det vil bli lagt vekt på å belyse tematikken fra et pasient/brukerperspektiv og helsepersonell-perspektiv, med eksempler fra det psykiske helsefeltet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHV268

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon i forhold til brukermedvirkning, myndiggjøring, New Public management, demokratiske verdier og rettigheter
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon til personsentrert omsorg som begrep og fenomen
  • har inngående kunnskap om forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan analysere og drøfte brukermedvirkningspraksiser og personsentrert omsorg i helsetjenesten i lys av deres teoretiske og verdimessige forankring
  • kan analysere og drøfte sammenhenger mellom brukermedvirkning og personsentrert omsorg
  • kan bidra til å identifisere behov for fagutvikling og forskning på forhold relatert til brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan kommunisere og drøfte faglige utfordringer knyttet til brukermedvirkning og personsentrert omsorg
  • kan anvende relevante kunnskaper og ferdigheter om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i eget fag og utvikling av helsetjenesten
Innhold
Emnet gir en fordypning i teori om brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten. Teoretiske perspektiv er valgt basert på deres ulike og komplementære forståelsesmåter om brukermedvirkning og personsentrert omsorg.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager A - F

Hjemmeeksamen: Kandidaten skal skrive et vitenskapelig paper. Oppgavens omfang 3000 ord (+/- 10%).Det vitenskapelige paperet vil vurderes utfra:- Fremstilling av aktuell teori- Diskusjon av problemstillingen i lys av relevant teori og forskning- Anvendelse av oppgavetekniske retningslinjer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minimum 75% nærværsplikt i undervisning/seminar, Presentasjon av foreløpig problemstilling, relevant teori og forskning på seminar

Ikke innfridd nærværsplikt inntil 75%, medfører at det kan skrives en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer, etter avtale med emneansvarlig. Oppgaven må være godkjent før studenten får adgang til eksamen i emnet.

Ikke innfridd vilkår i forhold til presentasjon medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer for å få adgang til eksamen i emnet.

Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV268.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marianne Storm
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Arbeidsformer

Forelesning, seminarer, veiledning og individuelt arbeid på campus og/eller digitalt.  Det vektlegges aktiv studentdeltakelse, dialog og refleksjon.

Merk: Dersom lavt antall påmeldte studenter kan emnet bli organisert som veiledet lesekurs.

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak.

Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjensten (MHVP203) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto