Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave i helsevitenskap MHVMAS

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, og representerer studentenes forskning innen helse og omsorgstjenester. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Studenten vil utvikle sine evner til å planlegge, gjennomføre og formidle et forskningsarbeid på en logisk og sammenhengende måte. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MHVMAS

Versjon

1

Vekting (Sp)

50

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av arbeid med masteroppgaven. Dette vil bestå av utførelsen av planlagt forskningsprosjekt og redegjørelse av sentrale begreper og teori, relevant forskning knyttet til valgt tematikk, samt vurdering av metode og etikk. Metodisk tilnærming kan være kvalitativ og/eller kvantitativ. Studenten kan også gjøre en systematisk oppsummering av tidligere forskning (litteratur-review).

Undervisningen vil bestå av oppgaveseminarer med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode og  utarbeidelse av en skriftlig oppgave tilsvarende 50 studiepoeng. Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder i løpet av 2. semester. Prosjektplan leveres etter nærmere angitt frist. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har avansert kunnskap om masteroppgaves tematikk innenfor helse -og omsorgstjenesten
  • har inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett og forskningsetikk
  • har avansert kunnskap om hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har for forskningsresultatene som utvikles

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor helse -og omsorgstjenesten
  • kan formidle forskningsarbeid på en logisk, sammenhengende måte.
  • kan drøfte faglige problemstillinger innenfor helse -og omsorgstjenesten i lys av relevante teorier  og modeller innenfor helsefagets tradisjoner
  • kan analysere forskningsetiske implikasjoner i eget forskningsarbeid
  • behersker referanse- og kildebruk

Generell kompetanse

Kandidaten:

  •  kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekter 
  • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
Forkunnskapskrav
Alle øvrige deler av studiet må være bestått før innlevering av masteroppgaven.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med seminarpresentasjon 1/1 3 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgaven. Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 22.000 ord. (+ - 10%).Velges artikkelform skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper de teoretiske og metodologiske tilnærmingene som ligger til grunn. Artikkelen skal ha en ramme på ca. 5000 ord, mens kappen skal ha en ramme på ca.  7500 ord (+ - 10%). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger). Innen 3 uker etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min) av arbeidet sitt. Kandidater som har fått innvilget utsatt frist eller tilrettelegging i form av ekstra tid, skal gi muntlig presentasjon innen tre uker etter oppstart av påfølgende høstsemester. Karakter i emnet settes på bakgrunn av masteroppgave. For å få karakter i emnet må masteroppgaven være levert og seminarpresentasjon være gjennomført.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minimum 75% oppmøte på oppgaveseminarer, Prosjektplan for masteroppgaven

1. Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer

2. Prosjektplan for masteroppgaven

Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene.  

Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studentens adgang til å levere masteroppgaven til vurdering i emnet MHVMAS

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Margareth Kristoffersen
Arbeidsformer

Arbeidet med masteroppgaven foregår under veiledning. Antall timer veiledning er normert til 15 timer. 

I første semester arrangeres seminarer med fokus på forskningsetikk og utarbeidelse av prosjektplan. I  semester 3 og 4 arrangeres oppgaveseminarer der studentene er aktivt deltagende i form av å legge frem sine prosjekter, motta tilbakemelding og delta i faglige diskusjoner knyttet til eget og andres arbeid.  Seminarene kan gjennomføres på campus og/eller digitalt.     

Åpent for
Helsevitenskap - Masterstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto