Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag MIS111

Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Studenten skal ved å integrere medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap med kunnskap i intensivsykepleie kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø.

Emnet skal bidra til at studenten behersker grunnleggende intensivsykepleie ved aktuelle undersøkelser og behandling i samarbeid med øvrig behandlingsteam. Studenten skal kunne observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner eller gjenopprette vitale funksjoner.

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning. Fagspesifikke medisinske og naturvitenskapelige temaer inngår som et grunnlag for intensivsykepleierfunksjonen. Emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100) samt Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskaplig grunnlag (MIS121) samt Intensivsykepleie - kliniske studier I, II og III (MIS112, MIS122 og MIS123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MIS111

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde
 • inngående intensivsykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • inngående kunnskap om akutt og kritisk syke pasienter
 • inngående kunnskap om intensivmedisinske tilstander og behandlingsformer hos akutt og eller kritisk syke pasienter
 • inngående kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak
 • inngående kunnskap i farmakologi, anestesiologi og kirurgi
 • inngående kunnskap om væske, elektrolytt og syre - base forstyrrelser
 • inngående kunnskap om å forebygge komplikasjoner, opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der disse er truet

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende oppdatert kunnskap innen intensivmedisin, anestesiologi og kirurgi ved undersøkelser og behandling
 • anvende kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak
 • anvende intensivsykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos intensivpasienten
 • forholde seg kritisk til og anvende teorier og metoder innenfor avansert medisinsk behandling
 • anvende kunnskap til å identifisere og forebygge komplikasjoner hos intensivpasienten
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • anvende teoretisk og klinisk problemløsning til det beste for pasient og pårørende i høyteknologiske omgivelser
 • vurdere og bidra til å iverksette nødvendige medisinske tiltak for å forebygge komplikasjoner
Innhold
 • Intensivsykepleie i et historisk perspektiv
 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • ulike pasientgrupper og pårørende i intensivsykepleie
 • pasienter med svikt i ulike organsystemer
 • pasienter som er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr
 • pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling og/eller anestesi
 • smerte- og sedasjonsbehandling til intensivpasienter
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer A - F Ikke-programmerbar kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i teoretiske studier
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dagrunn Nåden Dyrstad
Faglærer: Ingvild Margreta Morken
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Faglærer: Dagrunn Nåden Dyrstad
Faglærer: Evy Margrethe Gundersen
Arbeidsformer
Forelesninger,  digital undervisning, gruppearbeider, seminar, ferdighetstrening, simulering, selvstudium.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MIS110) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto