Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleie - kliniske studier I MIS112

Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvars-område gjennom å integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og utvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskaplig grunnlag (MIS121)  samt Intensivsykepleie kliniske studier II og III (MIS122 og MIS123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MIS112

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om intensivsykepleiers rolle, funksjon og ansvar
 • inngående kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasient, pårørende og personale ved akutt og/eller kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død
 • inngående kunnskap om intensivmedisinske tilstander og behandlingsformer hos akutt og eller kritisk syke pasienter
 • inngående kunnskap i farmakologi, anestesiologi og kirurgi
 • inngående kunnskap om medisinsk teknisk utstyr anvendt i intensivavdelinger
 • inngående kunnskap om væske, elektrolytt og syre - base forstyrrelser
 • inngående kunnskap om hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende intensivsykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • bidra til å forebygge komplikasjoner og opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der disse er truet
 • utøve situasjonsbetinget omsorg til pasienter og pårørende i et høyteknologisk miljø
 • gjennomføre intensivsykepleie innen forventet kompetanseområde
 • anvende kunnskap i intensivmedisin, anestesiologi og kirurgi ved undersøkelser og behandling
 • anvende, kontrollere og vedlikeholde aktuelt medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • administrere og overvåke avansert medisinsk behandling
 • overholde krav til hygieniske prinsipper
 • observere, dokumentere og rapportere intensivsykepleie

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • reflektere over etiske dilemmaer i utøvelse av intensivsykepleie
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning i samsvar med forventet kompetansenivå
 • bidra med egen fagkompetanse i det tverrfaglige team
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser gjennom kunnskapsbasert praksis
Innhold
 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • ulike pasientgrupper og pårørende i intensivsykepleie
 • pasienter med svikt i ulike organsystemer
 • pasienter som er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr
 • pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling og/eller anestesi
 • fysisk omsorg, personlig stell og godt håndlag
 • smerte- og sedasjonsbehandling til intensivpasienter
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • hjerte - lunge redning
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier I 1/1 15 Uker Bestått - Ikke bestått Alle

For å bestå kliniske studier I må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.I tillegg skal studenten ha godkjent to skriftlige arbeidskrav tilknyttet kliniske studier. Skriftlige oppgaver skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, selvstudium, e-læring og skriftlige arbeidskrav.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
Emnet har veiledede kliniske studier i 1. og 2. semester.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MIS110) 15
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto