Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag MIS121

Emnet skal bidra til at studenten utvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve intensivsykepleie til et vidt spekter av akutt og/eller kritisk syke pasienter. Studenten skal ved å integrere medisinsk og naturvitenskaplig kunnskap med kunnskap i intensivsykepleie kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal bidra til at studenten etablerer en handlingsberedskap til å fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig intensivsykepleier, gjennom å observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner eller gjenopprette vitale funksjoner.

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111) og samt Intensivsykepleie kliniske studier I, II og III (MIS112, MIS122 og MIS123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MIS121

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innen intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde
 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress, lindre lidelse, smerte og ubehag
 • inngående kunnskap om organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker intensivsykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • inngående kunnskap om beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos kritisk syke og døende pasienter
 • inngående kunnskap om samhandling i team for å fremme pasientsikkerhet
 • kunnskap om sentrale risikofaktorer i helsetjenesten

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og anvende relevant kunnskap som ivaretar intensivpasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter.
 • identifisere og analysere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling
 • anvende kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig intensivsykepleie
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • analysere behov for medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring og evaluere disse
 • kvalitetssikre og anvende medisinsk teknisk utstyr i kliniske pasientsituasjoner på en forsvarlig måte
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser i intensiv- og overvåkningsavdelinger
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse i intensivavdelinger

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • bidra til å redusere intensivpasientens stress og lidelse
 • anvende forskningsmetodisk kunnskap for å løse problemer og oppgaver
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert
Innhold
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten
 • pasientsikkerhet
 • helserett
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper og pårørende 
 • pasienter med svikt i ulike organsystemer
 • pasienter som er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr
 • pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling og/eller anestesi
 • flerkulturell kompetanse
 • ernæring av intensivpasienter
 • søvn, hvile og rehabilitering
 • intensivdelir
 • organdonasjon
 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • katastrofeberedskap
Forkunnskapkrav
MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i teoretisk undervisning
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Forelesninger, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, simulering, selvstudium.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto