Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleie - kliniske studier II MIS122

Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvars-område gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112). Det forventes nå at studenten viser faglig progresjon, og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskaplig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og III (MIS112 og MIS123).

Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studiene i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MIS122

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • inngående kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag, behandle og rehabilitere
 • avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og deres pårørende
 • observere, vurdere, planlegge og evaluere tiltak til intensivpasienten og utøve helhetlig intensivsykepleie
 • bedømme akutte pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • planlegge og administrere eget arbeid
 • administrere, overvåke, vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • kvalitetssikre og anvende medisinsk teknisk utstyr i kliniske pasientsituasjoner på en forsvarlig måte
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike behandlingsformer
 • administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • beherske infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • beherske avansert hjerte - lungeredning
 • utøve intensivsykepleie med et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • beherske intensivsykepleie slik at pasientens stress, lidelse, smerter og ubehag reduseres
 • utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/ eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling
 • analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig intensivsykepleie
 • reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • delta aktivt i teamarbeid
Innhold
 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • fysisk omsorg, personlig stell og godt håndlag
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • ernæring
 • smerte- og sedasjonsbehandling til intensivpasienter
 • søvn, hvile og rehabilitering
 • bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • invasiv monitorering
 • pasientsikkerhet
 • hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • erfarings - og forskningsbasert kunnskapsutvikling
Forkunnskapkrav
MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier II 1/1 10 Uker Bestått - Ikke bestått Alle

For å bestå kliniske studier II må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.I tillegg skal studenten ha godkjent et skriftlig arbeidskrav i tilknytning til kliniske studier. Skriftlig oppgave skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring, selvstudium og skriftlig arbeidskrav.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
Emnet har veiledet kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120) 10
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto