Hopp til hovedinnhold

Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn MJO130

Emnet omhandler avansert jordmorfag knyttet til kompliserte svangerskap og fødsler, og kompliserte forløp i barseltida samt syke nyfødte. Dette inkluderer avanserte kunnskaper om endringer fra normalitet til patologi for mor og foster/barn, avansert jordmorfaglig kunnskap om relevante tiltak og jordmors ansvar knyttet til patologiske tilstander og jordmorfaglig kompetanse om komplikasjoner innen reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv. Emnet vil ha fokus på brukers medbestemmelsesrett som et viktig element i pasientsikkerhetsarbeidet, for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJO130

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om kompliserte svangerskap, risikofødsler og kompliserte barselforløp inkludert syke nyfødte
 • har avansert kunnskap om overvåkning i perinatal perioden
 • har avansert kunnskap om problemstillinger knyttet til familier i en sårbare situasjoner, for eksempel sykdom, vold i nære relasjoner og migrasjon.  
 • har avansert kunnskap om familieplanlegging og kvinners reproduktive helse i et bruker- og livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om seksuell og reproduktive helse og rettigheter i et nasjonalt og et globalt perspektiv.
 • har inngående kunnskap om helsekompetanse ( health literacy) og helsekompetansens betydning for klinisk kommunikasjon, brukermedvirkning og likeverdige helsetjenester.

Ferdigheter

 Kandidaten

 • kan analysere og diskutere jordmorfaglige utfordringer  knyttet til patologiske tilstander
 • analyserer tilgjengelig informasjon om risikofaktorer for mor/barn med bakgrunn i gjeldende seleksjonskriterier
 • kan anvende kunnskap om brukermedvirkning, særlig ved ivaretakelse av kvinner med kompliserte og risikofylte forløp 
 • kan analysere komplekse akutte og kritiske situasjoner 
 • kan anvende jordmorfaglige teorier, modeller og fortolkninger i relasjon til aktuelle problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • analyser og drøfter problemstillinger knyttet til kompliserte svangerskap, -fødsler og komplikasjoner for mor/barn i barseltida
 • kjenner til sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og deres påvirkning på svangerskap, fødsel og barseltid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om tverrfaglig samarbeid innenfor hele det jordmorfaglige området for økt pasientsikkerhet
 • kan analysere jordmortjenesten sett i forhold til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for å bidra til god og sikker fødselsomsorg
Innhold
Emnet inneholder blant annet følgende fagområder:
 • Svangerskap, fødsel og barselperiode ved kompliserte og akutte tilstander, inklusiv det syke barnet.
 • Seksuell og reproduktive helse og rettigheter i et nasjonalt og et globalt perspektiv.
 • Helsekompetanse, brukermedvirkning og pasientsikkerhet
 • Globalt perspektiv på jordmorvirksomhet
 • Jordmorvirksomhet i et folkehelseperspektiv
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 3 Dager A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Ferdighetstrening/simulering, Nærvær ved undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon (prevensjonsuken)

1. Deltagelse ved ferdighetstrening/ simulering. 

2. Nærvær ved undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon (prevensjonsuken)

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Eva Christina Furskog-Risa
Arbeidsformer
Forelesninger, studiegrupper, selvstudie, ferdighetstrening og simulering, workshop.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto