Hopp til hovedinnhold

Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale MJOP50

Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.

Fokus i emnet er på videreutvikling av avansert/spesialisert jordmorfag med hovedfokus på normalitet, med videreutvikling av selvstendige vurderinger og evne til å kunne reflektere over og begrunne utøvelsen av jordmorfaget. Det fokuseres også på videreutvikling av jordmorhåndverket. Organiseringen av praksisemnene medfører at studenten vil få klinisk erfaring også med kompliserte tilstander og patologi. Emnet vektlegger avansert kunnskap om jordmortjenestens samfunnsoppdrag.

Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberede seg skriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte,


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJOP50

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om normale og kompliserte svangerskap, fødsler og barselforløp
 • avansert kunnskap om det friske og syke nyfødte barnets behov
 • avansert kunnskap om ulike kulturelle tradisjoner som har betydning for kvinnen/familien i et globalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten (med støtte fra veileder)

 • anvender trinnene i kunnskapsbasert praksis i utøvelse av jordmorfaget
 • anvender avanserte jordmorfaglige ferdigheter som vaginalundersøkelse, vurdering av rier, gjør opp leie, fosterlyd, tar imot barnet ved normal fødsel, og diagnostiserer/vurderer rift/suturering
 • fremmer normalt fødselsforløp og reagerer i situasjoner som avviker fra det normale, i tråd med gjeldende seleksjonskriterier
 • vurderer fødselssmerte og anvender relevante metoder for smertelindring
 • anvender medisinsktekniske hjelpemidler
 • dokumenterer normale og avvikende fødselsforløp
 • anvender individuelle støtte, veiledning og relasjonskompetanse i møte med kvinnen/familien
 • kjenner til og bruker Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen i omsorgen for gravide
 • veileder barselkvinner i betydningen av tidlig hudkontakt og amming i tråd med Nasjonal retningslinje for barselomsorgen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • analyserer kliniske problemstillinger og handler i tråd med faglige og etiske retningslinjer ift. risikosvangerskap, -fødsler og komplikasjoner for mor/barn
 • har innsikt i og gjør rede for egen jordmorfaglig kompetanse og kompetanseutvikling
 • yter praktisk jordmortjeneste der den enkelte bruker og hennes familie er i sentrum
 • gir råd, underviser og veileder innenfor det jordmorfaglige området knyttet til familieplanlegging der det er relevant
Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:

Svangerskapskontroller og rådgivning av gravide. Ivaretakelse av ukompliserte fødsler. Jordmorfaglig omsorg for friske mødre og deres nyfødte i barseltiden. Omsorg for kvinnen og barnet når fødselen avviker fra det normale, også med fokus på brukers medbestemmelse.

Gi prevensjonsveiledning til ulike brukergrupper. Opplæring i forskjellige prevensjonsmetoder, reseptforskrivning, rådgivning i kvinnehelsespørsmål og visse gynekologiske problemstillinger.

Gynekologiske undersøkelser og cytologisk prøvetakning fra cervix, eventuelt som simulert situasjon. Undervisning i selvundersøkelse av bryst.

Avansert sykepleie for pasienter med obstetriske, medisinske, kirurgiske og gynekologiske tilstander.

Forkunnskapkrav
MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 12 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå MJOP50 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10% fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema.Dette inkluderer følgende:- kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner- Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Torhild Borlaug
Studieprogramleder: Eva Christina Furskog-Risa
Arbeidsformer
 • veiledet klinisk praksis inklusive refleksjonsgruppe 
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav (sjekkliste som følger hele studieforløpet)
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • selvstudium
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto