Hopp til hovedinnhold

Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt MJOP60

Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.

Fokus rettes mot både å kunne ivareta normale forløp og identifisere når tilstanden avviker fra det normale i svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn. Fokus er også på studentens flerkulturelle forståelse for kvinnehelse, inkludert familieplanlegging. Studenten skal analysere situasjonen og foreslå relevante jordmorfaglige tiltak i tråd med kunnskapsbasert praksis og godkjente prosedyrer/veiledere.

Emnet skal bidra til at kvantitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap, dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJOP60

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om normale og kompliserte svangerskap, fødsels- og barselforløp
 • avansert kunnskap om friske og syke nyfødte
 • inngående kunnskap om jordmorfaglige problemstillinger innen reproduktiv helse
 • avansert kunnskap om ulike kulturelle tradisjoner som har betydning for jordmorfaglig utøvelse
 • kunnskap om praksisfeltets håndtering av uønskede hendelser

Ferdigheter

Kandidaten

 • identifiserer når kvinnens og/eller barnets tilstand under svangerskap, fødsel eller i barselforløpet avviker fra det normale
 • overvåker, vurderer, iverksetter pleie og relevante tiltak, og dokumenterer normale og kompliserte svangerskaps-, fødsels- og barselforløp
 • gir individuell støtte og veiledning til kvinnen og familien ved kjent risiko og kompliserte tilstander under svangerskap, fødsel og i barselperioden
 • observerer og pleier nyfødte som trenger spesiell oppfølging, også med tanke på amming og ernæring
 • utfører kunnskapsbasert jordmorpraksis på ulike nivå i helsetjenesten, som innen primærhelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, hjemme og i privat praksis, inkludert familieplanlegging

Generell kompetanse

Kandidaten

 • analyserer komplekse kliniske problemstillinger og handler i tråd med faglige og etiske retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
 • viser forståelse for viktigheten av tverrfaglig samarbeid og fyller sin rolle i teamet
 • har kunnskap og innsikt som er nødvendig for å yte jordmortjeneste med medvirkning fra kvinnen og hennes familie som brukere av tjenesten
 • har avansert flerkulturell forståelse for kvinnehelse og globalt helseperspektiv inkludert mors og barns rettsbeskyttelse
 • viser forståelse for kvalitetsforbedring basert på brukerinvolvering i praksis
Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:

Akutte obstetriske komplikasjoner, som postpartumblødning og skulderdystoci. Resuscitering av nyfødte. Assistere ved operative forløsninger (som keisersnitt, vakuum og tang). Assistere ved setefødsel, eventuelt ved simulert situasjon. Ved eventuell uønsket hendelse, bidra til registrering i avvikssystemet. Observasjon og  pleie av syke mødre, amming og ernæring  av syke nyfødte i barseltiden. Tilsyn med og pleie av kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen eller i tiden etter.

Forkunnskapkrav
MJO110 Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt, MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt, MJOP50 Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå MJOP60 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10 % fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema.Dette inkluderer følgende:- kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner-Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått, selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)
Faglærer: Synnøve Mari Eidsvik Folkvord
Emneansvarlig: Synnøve Mari Eidsvik Folkvord
Studieprogramleder: Eva Christina Furskog-Risa
Arbeidsformer
 • veiledet klinisk praksis inklusive deltagelse i refleksjonsgruppe
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav (sjekkliste som følger hele studieforløpet)
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • selvstudium
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto