Hopp til hovedinnhold

Avansert klinisk jordmorfag inkludert akutte obstetriske komplikasjoner MJOP90

Kliniske studier gjennomføres i kommunejordmortjenesten og ved helsestasjon for ungdom, ved spesialisthelsetjenestens føde- og barselavdeling, observasjonspost for syke gravide, gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og neonatalavdeling.

Emnet skal bidra til at kvantitets- og kvalitetskrav til praksis i hele masterstudiet blir oppfylt ved videreutvikling av kunnskap,dokumentasjon og refleksjon av læresituasjoner, og mestring av kliniske ferdigheter. Studenten skal også forberedel segskriftlig til forventningssamtale, midtvurdering og sluttevaluering med vurdering av eget læringsutbytte.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MJOP90

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel, barsel kan forstås og bevares som normale fysiologiske prosesser
 • avansert kunnskap om avvik og risiko knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid
 • avansert kunnskap og forståelse av ledelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og det globale perspektivet i jordmorfaget
 • avansert kunnskap om jordmorfagets rolle i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • arbeider forebyggende og helsefremmende i samarbeid med kvinnen og familien under svangerskap, fødsel og barseltid
 • bruker avansert kunnskap og kulturforståelse i kommunikasjon med brukerne av jordmortjenesten  
 • utøver faglig forsvarlig jordmorvirksomhet i et tverrfaglig samarbeid med fokus på brukerinvolvering, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • analyserer etiske utfordringer og arbeider i tråd med juridiske krav, faglige- og yrkesetiske retningslinjer/veiledere

Generell kompetanse

Kandidaten

 • arbeider selvstendig, helhetlig og kunnskapsbasert innen jordmorens fag- og funksjonsområde
 • vurderer og drøfter helsepolitiske utfordringer og føringer innen reproduktiv helse
 • anvender forskningsbasert kunnskap etter prinsipper for livslang læring
 • initierer til nytenkning, innovasjon og samarbeid i forsknings- og fagutvikling
 • kommuniserer og formidler forskning- og fagutvikling til brukerne og fagmiljøet
Innhold
Fokus er videreutvikling av avansert/spesialisert jordmorfag med vektlegging av selvstendige kritiske vurderinger og forslag til relevante tiltak, også ved akutte obstetriske komplikasjoner. Gjennom klinisk praksis og simulerte læresituasjoner vil studiet forberede studenten til selvstendig jordmorfaglig yrkesutøvelse, der studenter ser viktigheten av et sammenhengende og helhetlig tilbud i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. 
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MJO110 Normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt, MJO130 Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn, MJO140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt, MJOP50 Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale, MJOP60 Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt
MJO130 Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid for mor og barn, MJO140 Vitenskapsteori og forskningsmetode, MJOP20 Fokus på normalt svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt nyfødt, MJOP50 Avansert klinisk jordmorfag relatert til svangerskap, fødsel og barsel, med hovedfokus på det normale, MJOP80 Internasjonal utveksling Praksis relatert til komplisert svangerskap, fødsel, barsel og nyfødt
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 14 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå MJOP90 må studenten ha gjennomført veiledet praksis med maks 10 % fravær, og fått praksisen vurdert som bestått i henhold til rammeplanen og emnets vurderingsskjema.Dette inkluderer følgende:- kvantitative kliniske krav skal dokumenteres fortløpende, med skriftlig dokumentasjon av selvvurdering og refleksjon over læresituasjoner- individuelt fagnotat (1500 ord) -Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten halvveis, og senest tre uker før avsluttet praksisperiode, få skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene.Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Torhild Borlaug
Faglærer: Synnøve Mari Eidsvik Folkvord
Faglærer: Torhild Borlaug
Studieprogramleder: Eva Christina Furskog-Risa
Arbeidsformer
 • veiledet klinisk praksis inklusive refleksjonsgruppe 
 • dokumentasjon av kvantitative kliniske krav (sjekkliste som følger hele studieforløpet)
 • individuell plan for praksis som grunnlag for forventningssamtale
 • fagnotat
 • selvstudium
 • refleksjonsgruppe
 • skriftlig selvvurdering i forkant av midt- og sluttvurdering
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto