Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

Dette emnet introduserer enkle/grunnleggende teorier og teknologier for behandling av organisk avfall til produkter som biodrivstoff og biokjemiske produkter via bioteknologiske enhetsprosesser. I tillegg diskuteres metoder og konsepter for verdivurdering av avfall, bioteknologiske prosesser og bioprodukter mot perspektivene til sirkulær økonomien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ660

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet tilbyr studentene kunnskaper om de grunnleggende prinsipper for behandling av organisk avfall der målet er å produsere drivstoff og biokjemiske produkter gjennom bioteknologiske enhetsprosesser. Dette inkluderer også terminologi og metoder for verdivurdering av organisk avfall, bioprodukter og teknologi for prosessering. Emnet fokuserer også på design av reaktorsystemer i laboratorieskala og demonstrasjoner av pilotanlegg av flere avfallsbehandlingsmetoder. Anvendelser og metoder i industriell skala presenteres også. Konvertering av biomasse ved biokjemisk, termokjemisk og integrativ prosessering er nødvendig for å oppnå bærekraftig konvertering av organisk avfall til verdifulle kjemikalier. Dette er et underliggende prinsipp gjennom hele emnet.

I tillegg diskuteres forståelse av de kommersielle aspektene ved håndtering og behandling av fast/organisk avfall, med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten få kunnskap og kompetanse om følgende emner

  1. Prinsipper og forståelse av konsepter for behandling av organisk avfall
  2. Kommersielle perspektiver av verdikjeder for avfall.
  3. Valg av egnede teknologier for optimal energi/kjemisk produksjon fra biomasse
  4. Design og drift av energi/kjemiske produksjonssystemer
  5. Kritiske evalueringer av organisk avfall og bærekraft innenfor sirkulær økonomi

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjemi- og prosessteknologi.

Anbefalte forkunnskaper

KJE260 Prosessteknologi (enhetsoperasjoner), MLJ630 Separasjon og opprensningsteknologi

Eksamen / vurdering

Skriftlig midtveis eksamen og avsluttende gruppeprosjekt

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig midtveis eksamen 1/4 4 Timer Bokstavkarakterer Kalkulator
Avsluttende gruppeprosjekt 3/4 Bokstavkarakterer

Midtveiseksamen = 25 %Det endelige gruppeprosjektet (75 %) = består av 50 % rapport og 25 % muntlig presentasjon.Alle vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Det er ingen kontinuasjonsmuligheter til midtveiseksamen eller gruppeprosjekt. Studenter som ønsker å ta disse delene på nytt, kan gjøre det neste gang emnet foreleses.Ved gyldig fravær kan det være mulig å gjennomføre den muntlige presentasjonen på andre tidspunkter, der det er avtalt med lærerstaben. Dette er ikke en rettighet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gopalakrishnan Kumar

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger 4 t/uke (2+2). Øvelser.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto