Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag MOP111

Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere kunnskap i operasjonssykepleie og medisinsk- og naturvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med operasjonspasienten i et høyteknologisk miljø. Emnet gir fordypning i smittevern i operasjonsavdelingen, kirurgi, kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og grunnleggende operasjonssykepleie, slik at studenten skal kunne observere og gjennomføre sikker operasjonssykepleie ved elektive kirurgiske inngrep.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier (MOP112, MOP122 og MOP123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MOP111

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om operasjonssykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • inngående operasjonssykepleiefaglig- og etisk kunnskap for å sikre ivaretakelse av pasienter og pårørende i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • inngående kunnskap om akutte og kritiske syke pasienter
 • avansert kunnskap innen hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • avansert kunnskap om leiring, leiringsskader og forebygging av hypotermi
 • avansert kunnskap i anatomi, fysiologi og kirurgi
 • avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og operasjonsteknikker til ulike kirurgiske inngrep

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende oppdatert kunnskap innen anatomi, fysiologi, kirurgi og kirurgiske teknikker ved gjennomføring av kirurgiske inngrep
 • anvende operasjonssykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • anvende aseptisk teknikk ved forberedelse og gjennomføring av kirurgiske prosedyrer
 • anvende kunnskap til å identifisere risiko for, og forebygge, komplikasjoner hos operasjonspasienten
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende operasjonssykepleiefaglig kunnskap til observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere og anvende operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsbeskrivelse
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og kunne analysere og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • anvende hygieniske prinsipper, isoleringsregimer og korrekt adferd i et aseptisk miljø
Innhold
 • Operasjonssykepleie i et historisk perspektiv
 • Operasjonssykepleiers ansvar og funksjonsområde
 • Omsorg og teknologi
 • Infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Kirurgi, anatomi og kirurgiske teknikker
 • Medisinsk teknisk utstyr i operasjonsavdelingen
 • Leiring
 • Hypotermi
 • Preoperativ vurdering og mottagelse av operasjonspasienten
 • Trygg kirurgi, dokumentasjon og pasientoverføring
 • Anafylaksi
 • Stress, smerte og smertebehandling
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i teoretiske studier
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Faglærer: Irene Sirevåg
Arbeidsformer
Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, simulering og selvstudium
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MOP110) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto