Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag MOP121

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve operasjonssykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre operasjonssykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere handlingsberedskap til å fungere selvstendig som operasjonssykepleier i akutte og kritiske situasjoner. Emnet gir fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier ( MOP112, MOP122 og MOP123).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MOP121

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innen operasjonssykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • kunnskap om sentrale risikofaktorer i de deler av helsetjenesten der operasjonssykepleiere har en funksjon
 • avansert kunnskap innen operasjonssykepleie for å kunne møte akutt- og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • avansert kunnskap om hva som kan bidra til å redusere pasientens stress, lindre lidelse, smerter og ubehag
 • inngående kunnskap i organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker operasjonssykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • inngående kunnskap om samhandling i team som fremmer pasientsikkerhet
 • kunnskap i anestesiologi og intensivmedisin
 • kunnskap om katastrofeberedskap, planer og samarbeid

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og anvende relevant kunnskap som ivaretar operasjonspasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • anvende kunnskaper om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig operasjonssykepleie
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser i operasjonsavdelingen
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse 
 • anvende kartleggingsverktøy som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring i avdelingen

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra operasjonssykepleiers verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • analysere ulike kunnskapskilder for selvstendig å løse kliniske problemstillinger i operasjonsavdelingen
 • anvende forskningsmetodisk kunnskap for å løse problemer og oppgaver
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert
Innhold
 • Operasjonssykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Helserett
 • Ledelse, ansvar og melderutiner
 • Pasientsikkerhet
 • Anestesiologi og intensivmedisin
 • Dagkirurgi
 • Traumatologi
 • Teamarbeid
 • Organdonasjon
 • Katastrofeberedskap
Forkunnskapkrav
MOP111 Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MOP112 Operasjonssykepleie - Kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F Alle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i teoretiske studier
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Irene Sirevåg
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminarer, ferdighetstrening, simulering og selvstudium
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MOP120) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto