Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleie - Kliniske studier II MOP122

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved å anvende vitenskapelig tenkemåte og integrere kunnskap fra utdanningens ulike emner. Kunnskapsbasert praksis anvendes ved å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MOP112) og det forventes nå at studenten viser faglig progresjon og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samhandling med pasienter under kyndig veiledning.

Hovedfokus vil være selvstendige vurderinger og tiltak i tett samarbeid med veileder og andre deltakere i det kirurgiske team, ikke- tekniske ferdigheter skal bidra til sikker og effektiv koordinering, ledelse og samarbeid i teamet.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN)100, Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier MOP112 og MOP123. Emnene M0P122 og MOP123 utgjør til sammen den andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MOP122

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskaper om operasjonssykepleiers roller, funksjon og ansvar
 • avansert kunnskap innen operasjonssykepleie til å møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • avansert kunnskap i infeksjonsforebygging, infeksjonsmedisin og isolasjonsregimer
 • avansert kunnskap om rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter som anvendes ved kirurgiske inngrep
 • inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold, kontroll og feilsøking av aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker omsorg og sikkerhet for operasjonspasienten
 • inngående kunnskap innen avansert hjerte/lungeredning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende relevant kunnskap i anatomi, fysiologi, kirurgi, operasjonsteknikk, anestesiologi og intensivmedisin ved kirurgiske inngrep
 • beherske operasjonssykepleie selvstendig og anvende oppdatert kunnskap ved ulike kirurgiske inngrep under veiledning av studentveileder
 • kunne beherske operasjonssykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • anvende  tidligere erfaringer, kjente operasjonsteknikker og aktuell kunnskap for å gjennomføre nye og ukjente kirurgiske inngrep
 • beherske medisinsk teknisk utstyr og bruke dette på en sikker og forsvarlig måte
 • beherske rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr til kirurgisk inngrep
 • bedømme akutte situasjoner, prioritere, og handle raskt og forsvarlig sammen med studentveileder slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • dokumentere ferdigheter innen avansert hjerte-lunge-redning (AHLR)
 • planlegge og administrere eget arbeid selvstendig

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra operasjonssykepleiers ansvar- og funksjonsområde, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og lover som ivaretar pasientens rettigheter og helsepersonells plikter
 • analysere og integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap for å planlegge og gjennomføre forsvarlig operasjonssykepleie
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere ikke-tekniske ferdigheter og betydningen disse har for sikkert teamarbeid
Innhold
 • Organisere, koordinere og utøve sykepleie til operasjonspasienten
 • Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske undersøkelser og behandling
 • Rengjøring, desinfeksjon, sterilisering og kontrollrutiner av instrumenter
 • Operasjonssykepleie til dagkirurgisk pasienter
 • Operasjonssykepleie ved akutt sykdom og traumebehandling
 • Operasjonssykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Rammefaktorer, organisasjon, ledelse og miljø i spesialavdelinger
 • Teamarbeid og samhandling 
 • AHLR
Forkunnskapkrav
MOP111 Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MOP112 Operasjonssykepleie - Kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 10 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå kliniske studier II må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i kliniske studier, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.I tillegg skal studenten ha godkjent et skriftlig arbeidskrav tilknyttet kliniske studier. Skriftlig oppgave skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, simulering, e- læring, selvstudie og skriftlig arbeidskrav
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleiesykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie
Emnet har veiledet kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MOP120) 10
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto