Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleie - Kliniske studier III MOP123

Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde ved å anvende vitenskapelig tenkemåte og integrere kunnskap fra utdanningens ulike emner. Kunnskapsbasert praksis anvendes ved å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I og II (MOP112, MOP122) og det forventes nå at studenten viser faglig progresjon og er i stand til å arbeide på et mer avansert og selvstendig nivå. Studenten skal kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig operasjonssykepleier.

Hovedfokus vil være selvstendige vurderinger og tiltak i samarbeid med andre deltakere i det kirurgiske team, ikke- tekniske ferdigheter skal bidra til sikker og effektiv koordinering, ledelse og samarbeid i teamet.

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111), Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier MOP112 og MOP122.

Emnene M0P122 og MOP123 utgjør til sammen den andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MOP123

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående faglig, etisk og juridisk kunnskap for å sikre operasjonspasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • avansert kunnskaper om operasjonssykepleiers roller, funksjon og ansvar
 • avansert kunnskap innen operasjonssykepleie til å møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • avansert kunnskap i infeksjonsforebygging, infeksjonsmedisin og isolasjonsregimer
 • avansert kunnskap om rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter som anvendes ved kirurgiske inngrep
 • inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker omsorg og sikkerhet for operasjonspasienten

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende relevant kunnskap i anatomi, fysiologi, kirurgi, operasjonsteknikk, anestesiologi og intensivmedisin ved kirurgiske inngrep
 • beherske operasjonssykepleie selvstendig og anvende oppdatert kunnskap ved ulike kirurgiske inngrep
 • anvende tidligere erfaringer, kjente operasjonsteknikker og aktuell kunnskap for å gjennomføre nye og ukjente kirurgiske inngrep
 • beherske medisinsk teknisk utstyr og bruke dette på en sikker og forsvarlig måte
 • beherske rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr til kirurgisk inngrep
 • bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere, og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • planlegge, og administrere eget arbeid selvstendig
 • beherske kommunikasjon og samhandling i team

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • argumentere og handle ut fra operasjonssykepleiers ansvar- og funksjonsområde, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lover 
 • beherske operasjonssykepleie slik at stress, lidelse, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • forholde seg kritisk til, og reflektere over, teknologiens muligheter og begrensinger
 • analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig operasjonssykepleie
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gi situasjonstilpasset undervisning og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere
 • analysere ikke-tekniske ferdigheter og dets påvirkning på teamsamarbeid
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
Innhold
 • Organisere, koordinere og utøve sykepleie til operasjonspasienten
 • Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske undersøkelser og behandling
 • Undervisning og veiledning av pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • Operasjonssykepleie ved akutt sykdom og traumebehandling
 • Teamarbeid og samhandling 
 • Flerkulturell kompetanse
Forkunnskapkrav
MOP111 Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MOP112 Operasjonssykepleie - Kliniske studier I, MOP121 Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MOP122 Operasjonssykepleie - Kliniske studier II, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 5 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå kliniske studier III må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i kliniske studier, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltagelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring og selvstudie 
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie
Emnet har veiledet kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MOP120) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto