Helse- og samfunnspsykologi (MPS110)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS110

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

«Helse» har fysiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige dimensjoner, og bør forstås både fra et individ (helsepsykologi) og et samfunnsfokus (samfunnspsykologi). Helsepsykologi gir forståelse for den psykologiske siden av opplevd helse, hvordan livsstil påvirker helsen, og betydningen av samfunnsmessig risiko og beskyttelsesfaktorer, inkludert kultur og levevilkår. Helsepsykologi redegjør videre for ulike perspektiv på emosjonelle, kognitive og samfunnsrelaterte faktorer som spiller inn på valg av livsstil og konsekvenser av livsstil for opplevd egen helse. Disse faktorene er av relevans for å gi vellykket helsehjelp rettet mot endringer i livsstil, og for å styrke deltakelse og brukermedvirkning. Faktorer relatert til motivasjon for, og motstand mot, endring belyses.

Samfunnspsykologi kan anvendes på mye av samme problematikk som helsepsykologi, men primært fra et samfunnsperspektiv. Epidemiologi vil følgelig stå sentralt, da epidemiologisk metode både er anvendelig for å kartlegge behovet for forebygging og helsefremmende tiltak og å evaluere effekten.

Studentene vil få kunnskap om teori og metodikk med basis i læring og psykoedukasjon, motivasjon, psykodynamisk perspektiv, tverrprofesjonell samhandling og sosial innovasjon, relevante for å planlegge, utvikle og gjennomføre helseintervensjoner. Kurset vil også gi økt forståelse for rollen som samarbeidspartner og endringsagent. Studentene vil også få kunnskap om samfunnspsykologiskmetode, heriblant epidemiologisk metode for kartlegging og evaluering. Fokus er særlig på praktiske og systematiske fremgangsmåter ved, kartlegging, endring og evaluering av helseadferd.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Etter endt emne skal studenten ha avansert kunnskap om:

-Psykologiske og samfunnsrelaterte faktorer ved opplevd kvalitet på helse

*Relasjonelle og kognitive forhold ved endring av helseadferd

*Positiv psykologi, samt læringsteorier og modeller for motivasjon til endring av helseadferd

*Epidemiologisk metode for kartlegging og evaluering

− Betydningen av tidlig intervensjon

− Tverrprofesjonell samhandling i folkehelsearbeid

− Betydningen av at individet/befolkningen følger opp livsstils-intervensjoner (etterlevelse)

− Kommunikasjonsformer som bidrar til alliansebygging, mestring og atferdsendring

- Etiske problemstillinger relatert til endring av helseadferd

Ferdigheter

Etter endt emne kan studentene:

− Anvende avansert kunnskap i arbeidet med forebygging av psykisk og fysisk uhelse

− Anvende avansert kunnskap i arbeidet med å fremme psykisk og fysisk helse

− Anvende forskningsbasert kunnskap i planlegging og gjennomføring av intervensjoner rettet mot endring av helseadferd ved helseskadelig adferd

− Anvende avansert metode for kartlegging av folkehelseutfordringer

− Anvende avansert metode for evaluering av folkehelseintervensjoner

− Anvende avansert kunnskap om formålstjenlige kommunikasjonsformer for rådgiving, og i utviklings - og endringssamtaler

− Anvende avansert kunnskap i refleksjon og diskusjon om etiske problemstillinger relatert til endring av helseadferd

Generell kompetanse

Etter endt emne kan studentene:

− Analysere kritisk og selvstendig begrunne bruk av psykologiske arbeidsmetoder på individ, gruppe og samfunnsnivå for å fremme helse og forebygge sykdom.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: 3500 ord +/- 10% ekskludert litteraturliste. Referansestil: APA 7th. Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
Ha levert skriftlig oppgave om planlegging og gjennomføring av Motiverende Intervju (MI). Kravet vurderes med godkjent/ikke godkjent. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Tore Tjora

Arbeidsformer

− Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid.

− Studentaktive metoder og dialog mellom studenter og fagpersoner er nøkkelkomponenter i kursets       undervisningsmetoder.

− Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom litteraturstudier.

− Anbefalt litteratur angis i forelesningsplanen.

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto