Anvendt sosial og emosjonspsykologi (MPS120)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS120

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om hvordan subjektive oppfattelser/opplevelser av selv-relevante situasjoner definerer individets emosjoner, og hvordan dette igjen påvirker responser som innvirker på sosiale relasjoner og vice versa. Samtidig vil kandidaten kunne tilegne seg en inngående kjennskap til hvilken betydning emosjoner har for sosiale prosesser, og hvordan ulik håndtering av sosiale situasjoner leder til ulike utfordringer på individuelt, sosialt og samfunnsnivå. Endelig skal kandidaten kunnekritisk vurdere hvordan sosial emosjonsteori kan forklare relasjoner preget av aggresjon og psykologisk selvforsvar på den ene siden, og empatiske reaksjoner som ønske om å reparere et skadet forhold, samt ønsker om personlig endring på den andre siden. 

Hovedtema i emne:

Grunnleggende psykologiske behov

-Sosial aksept/anerkjennelse

-Sosial tilhørighet

Appraisalteori

Emosjonsteori

-Positive emosjoner

-Negative emosjoner

-Selvkritiske emosjoner

Emosjoner på individuelt nivå, mellommenneskelig nivå og gruppenivå

Ulike former for sosiale relasjoner og sosiale vansker

Ulike former for utenforskap og avvisning og dets betydning for sosiale og emosjonelle vansker

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskapsmål

Kandidaten:

• Skal ha avansert kunnskap innenfor appraisalteoretisk tenking og dets grunnlag foremosjonsforståelse og responser

• Skal ha avansert kunnskap innenfor ulike emosjonsforståelser

• Skal ha avansert kunnskap om ulike forståelser av sosiale relasjoner

• Skal kunne analysere hvordan ulike sosiale relasjoner påvirker ulike emosjoner

• Skal ha avansert kunnskap om hvordan ulike sosiale vansker påvirker emosjonelle vansker

Ferdighetsmål

Kandidaten:

• Skal selvstendig kunne finne frem til relevant litteratur og empiri

• Skal selvstendig kunne anvende sosial og emosjonspsykologiske teorier for å forklare aktuelle samfunnshendelser

• Skal kunne analysere hvilke opplevelser som påvirker emosjonelle og sosiale vansker

• Skal selvstendig kunne anvende emosjonsteori for å forklare sosiale vansker

• Skal kunne anvende emosjonspsykologisk og sosialpsykologisk kunnskap på interpersonlige og intergruppe nivå

Generell kompetanse

Kandidaten:

• Skal kunne selvstendig analysere hvilke opplevelser som ligger til grunn for emosjoner og responser som en klient (eller andre) uttrykker

• Skal kunne analysere hvilken betydning emosjonsteori har for forståelse av etablerte og allerede årsaksforklarte fenomener

• Skal kunne analysere hvilke sosiale opplevelser som påvirker ulike emosjonelle vansker

• Skal kunne kommunisere avanserte argumenter utifra relevant litteratur og empiri (både til spesialister og allmennheten)

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon til psykologi

Sosialpsykologi 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Individuell skriftlig oppgave med et maksimalt omfang på 3000 ord (eks. forside, abstrakt og referanser) som leveres til fastsatt frist. Oppgaven vurderes etter karakterskala A - F. Besvarelsen skalta utgangspunkt i arbeidskravet og ha form som en vitenskapelig teoretisk artikkel i APA-format.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nicolay Gausel

Arbeidsformer

Undervisningen er samlingsbasert og organisert i samlinger som varer en hel uke med egneforelesninger og egne seminarer. Undervisningen foregår på dagtid. Undervisningen vil ta utgangspunkt i et fastsatt praksis-relatert case som analyseres på ulike måter gjennom emnet. Emnet er obligatorisk. 

Forelesninger: 24 timer

Seminar: 12 timer 

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto