Kvalitativ metode (MPS130)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS130

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet belyser når og hvordan det er betydningsfullt å benytte kvalitativ forskningsmetode. Det vil gi en innføring i kvalitative forskningsdesign for å gi en oversikt over ulike måter å designe kvalitative studier på. Emnet vil gi innsikt i ulike metoder for kvalitativ datainnsamling. Det vil videre gi innsikt i ulike kvalitative analyser samt kvalitetskriterier for kvalitativ forskning. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene ha inngående kunnskap om:

-Ulike kvalitative forskningsdesign

-når det er hensiktsmessig å benytte ulike kvalitative tilnærminger- planlegging av kvalitative studier

-gjennomføring av kvalitativ datainnsamling

- ulike former for kvalitative dataanalyser

- etiske utfordringer som kan forekomme fra design til fremstilling av kvalitative studier

- fremstilling og vurdering av kvalitative studier

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

-kunne drøfte ulike kvalitative tilnærminger

-kunne designe kvalitative studier- kunne gjennomføre kvalitativ datainnsamling-

-kunne analysere kvalitative data i NVivo

-kunne vite hvordan en kvalitativ studie fremstilles

-kunne drøfte ulike etiske utfordringer knyttet til gjennomføring av kvalitative studier

-kunne drøfte styrker og begrensninger i kvalitative studier

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

- Ha en god forståelse for kvalitative forskningsdesign

- ha en god forståelse for prosesser og innsatser for å utvikle kvalitative studier

- ha en god forståelse for å gjennomføre kvalitative studier

- ha en god forståelse av kvalitativ dataanalyse

- ha en god forståelse av hvordan kvalitative studier fremstilles

- ha en god forståelse av hvordan ulike etiske hensyn i kvalitative studier kan ivaretas

- ha en god forståelse av styrker og begrensninger ved kvalitative metoder

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Minimum 5 studiepoeng i kvalitativ metode 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig notat, Seminardeltakelse

a. Deltakelse på seminar om kvalitativ metode

b. Utforme refleksjonsnotat på 1000 ord +/- 10% om selvvalgt tema innen kvalitativ metode.

Kravene under a/b vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier ogeksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

- Forelesninger

- Seminar

- Emnet tilbys som hybridundervisning

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto