Kvantitativ forskningsmetode og statistikk (MPS140)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet har fire hovedmål. Å gi studentene:

 1. et godt grunnlag for å vurdere ulike tilnærminger til kvantitativ forskning i psykologi.
 2. inngående kunnskap i statistisk tenkning. Studentene vil grundig utforske statistiske tenkemåter med vekt på konseptuell mestring av sentrale begreper innen avansert statistisk modellering som populasjon, utvalg, feilmargin, konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdi.
 3. innføring i bruk av den statistiske programvaren R.
 4. grundig kjennskap til måleinstrumenters reliabilitet og til statistiske modeller som ofte brukes i analyse av spørreskjemadata. Kunne forstå metode og resultatdelen i psykologiske forskningsartikler.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene ha inngående kunnskap om

 • forskningsdesign, validitet og grunnlag for å reflektere over slutninger basert på kvantitativ forskning i psykologi
 • rollen til tilfeldig variasjon i data
 • tverrsnitts- og longitudinale tilnærminger
 • bruk av dataverktøy for moderne dataanalyse

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • kunne kritisk vurdere styrker og svakheter ved gjennomførte kvantitative studier i psykologi
 • kunne bruke statistisk programvare til å lage grafer og tabeller
 • kunne bruke statistisk programvare til å konstruere konfidensintervaller og utføre hypotesetester
 • kunne tolke resultatet i en statistisk analyse og formulere det på en lettfattelig måte
 • kunne utføre psykometriske teknikker som reliabilititetsanalyse og faktoranalyse

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • ha inngående forståelse hvordan forhold ved forskningsdesignet påvirker slutninger som kan trekkes
 • ha inngående forståelse for hvordan innhentet data alltid har iboende tilfeldig støy og hvordan denne kontrolleres
 • kjenne til mulighetene i moderne programvare for grafisk framstilling av data
 • forstå statistikkens rolle i moderne psykologi
 • være oppmerksomme på uetisk bruk av statistikk som f.eks. kan føre til publikasjonsbias
 • kjenne til utfordringer knyttet til personvern ved innhenting av data

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjonskurs i statistikk som dekker konfidensintervaller og hypotesetesting, samt regresjon.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Alle kalkulatorer, Egne håndskrevne notater eller trykte notater 1), Lærebok,

1) Dette gjelder egne papirnotater og alle typer papirutskrifter


• To uker før eksamen deles et eksamenscase ut, med tilhørende datasett. Caset beskriver noen overordnede problemstillinger som studentene skal utforske ved hjelp av statistisk programvare
• Eksamen er individuell femtimers skriftlig. Første halvdel av eksamen dreier seg om eksamenscaset, mens andre halvdel er frittstående oppgaver fra pensum.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav, Seminardeltakelse
 • Nærværskrav:

  • Minst 50 % obligatorisk fysisk/online oppmøte.
  • Oppmøte på online samlingene for bruk av programvare.
 • Ha levert og fått godkjent konstruktiv evaluering av medstudenter i gruppen. Evalueringen gjelder medstudenters holdning til læring, kommunikasjon og samarbeid. Denne evalueringen skal gi medstudentene i gruppen konstruktive tilbakemeldinger på deres rolle i gruppens læringsarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Njål Foldnes

Studieprogramleder:

Nicolay Gausel

Arbeidsformer

 • Ukentlig undervisning med individuell og gruppebasert oppgaveløsning.
 • Undervisningen skal fortrinnsvis foregå i ukentlige fysiske samlinger på faste tidspunkt.
 • I de første tre første undervisningsøktene kreves fysisk deltagelse.
 • Bruk av programvare foregår i to online samlinger.

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto