Kognitiv og affektiv nevrovitenskap (MPS150)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS150

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi en avansert innføring i hvordan kognisjon og affekt er relatert til hjernens struktur og funksjon, samt metoder for å undersøke disse relasjonene og for praktisk anvendelse. Emnet introduserer relevante nevrovitenskapelige forskningsmetoder for at studentene skal tilegne seg avansert kunnskap om det nevrobiologiske grunnlaget for komplekse psykologiske og kroppslige tilstander, herunder stress, smerte og psykologiske lidelser. Emnet vil være praktisk relevant gjennom at det viser hvordan affekt og kognisjon interagerer gjennom hjernens ulike nevrale nettverk og det autonome nervesystemet og hvordan dette angår arbeidspsykologiske, kliniske og andre anvendte problemstillinger. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten ha avansert kunnskap om:

 • Sentrale metoder som benyttes innen kognitiv og affektiv nevrovitenskapelig forskning, som fMRI, PET, hudledningsevne, EEG, øyebevegelser, hjerterate og testparadigmer
 • hjernens struktur og funksjon relatert til kognitive funksjoner som språk, oppmerksomhet, hukommelse, eksekutiv kontroll, tenking, motorikk og persepsjon
 • hjernens struktur og funksjon relatert til affekt og motivasjon, som de grunnleggendeemosjoner, de komplekse, skjemabaserte og fortolkningsbaserte emosjoner, bevisst opplevdsmerte, affekt og motivasjonell approach/avoidance
 • samspillet mellom affekt, kognisjon og hjernens funksjon og struktur, sett i lys av overordnede modeller for hjernens funksjonsmåte og hjernens ulike funksjonelle nettverk
 • hvordan affekt, kognisjon relatert til hjernens funksjoner har betydning for kliniske og anvendte problemstillinger som f.eks. arbeidspsykologi, smerte, stress, beslutningstaking, traumer og psykisk sykdom

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Lese og forstå teoretiske og empiriske artikler innenfor kognitiv og affektiv nevrovitenskap, og forholde deg kritisk til metode og faglige argumenter
 • kommunisere kunnskap om kognitiv og affektiv nevrovitenskap, både i form av en gruppepresentasjon og i form av en individuell skriftlig oppgave
 • vurdere relevansen og anvendbarheten av de ulike metodene til anvendte problemstillinger som eksempelvis klinikk, smerte, stress, menneske-maskin interaksjon og arbeidspsykologi
 • kunne gjennomføre egne datainnsamlinger ved bruk av de presenterte metodene
 • analysere data som er fremskaffet med de presenterte metodene.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Peke på styrker og svakheter ved ulike nevrovitenskapelige forskningsmetoder
 • kritisk evaluere konklusjoner trukket på bakgrunn av nevrovitenskapelig forskning
 • reflektere over forholdet mellom hjernen og psykologiske fenomener
 • forholde seg kritisk til faglige kilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i kognitiv nevrovitenskap
 • kommunisere om, og formidle, basalfaglig kunnskap innenfor eget fag, og ha lagt grunnlaget for å kunne formidle til andre faggrupper, spesialister og allmennheten
 • reflektere over forskningsetiske aspekt med hensyn til håndtering av forsøkspersoner, gjennomføring av eksperiment, samt etiske forhold knyttet til publisering av resultater
 • reflektere over muligheter og begrensninger med eksperimentelle design, og hvordan korrekt anvende og tolke funn fra statistiske analyser

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studentene skal besvare flervalgsoppgaver, og 3 av 4 kortsvarsoppgaver. Både flervalgsoppgavene og  kortsvarsdelen må bestås individuelt for å få bestått eksamen.Flervalgsoppgavene vektes 30 %, kortsvarsoppgavene samlet 70 % av karakteren.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon, Observasjon og labøvelse
Bestått og deltatt på observasjon, lab-øvelser og presentasjon av skriftlig gruppeoppgave. Studentene arbeider i grupper opp til 3 studenter (2000-2500 ord inklusive referanser (APA 7th).

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppearbeid. På seminarene behandles emnets tema og metoder via studentaktive læringsaktiviteter.

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto