Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan (MRPMAS01)

Masteroppgave i Rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, i form av en utfyllende prosjektbeskrivelse for en valgt studie. Gjennom arbeidet med prosjektplanen skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk grunnlag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRPMAS01

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom arbeidet med prosjektplanen skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et vitenskapelig grunnlag. Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse for en konkret studie, som tilfredsstiller faglige, metodiske og etiske krav i samsvar med det som kreves som grunnlag for en masterstudie og i aktuelle eksterne godkjenningsinstanser.

Prosjektbeskrivelsen skal begrunne studiens relevans ut fra en gjennomgang av tidligere forskning og ut fra samfunnsmessige behov, gjøre rede for metodisk tilnærming og etiske vurderinger og peke på teori som kan bidra til å belyse resultatene. Oppgaven skal også peke på studiens betydning for praksis. Det skal utvises god referanseskikk, i henhold til retningslinjene for masteroppgaven.

Det tilbys inntil 3 timer veiledning, individuelt eller i gruppe. Studentene deltar i obligatoriske oppgaveseminar. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder. Prosjektskisse (utkast til prosjektplan) leveres til veileder innen angitt frist. Prosjektplanen er en selvstendig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid der prosjektplan også inngår. Arbeidet med prosjektplan følger de delene av veilederen som omhandler utarbeiding av prosjektplan.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
  • har kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid
  • kan gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
  • har kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan gjennomføre systematiske litteratursøk
  • kan utvikle og forankre problemstilling og forskningsspørsmål i faglig relevans, tidligere forskning og teori
  • kan gjøre rede for og begrunne et valgt forskningsdesign

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan utvikle relevante forskningsetiske problemstillinger
  • kan vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings-/ utviklingsprosjekt
  • kan beherske vitenskapelig språk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektplan 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Prosjektplanen er en individuell innlevering med et omfang på 3000 ord (+/-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på seminar om forskningsetikk og personvern
Obligatorisk oppmøte på seminarer om forskningsetikk og personvern. Ved fravær avtales nytt arbeidskrav med emneansvarlig

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning.  Det arrangeres seminarer hvor forskningsprosessen, valg av tema og problemstilling, forskningsetikk og personvern vektlegges.  Seminarene gjennomføres på campus og/eller digitalt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS_2) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto