Juridisk metode II (MRV100)

MRV100 tar for seg rettskildeprinsippene, det vil si de prinsippene, normene og retningslinjene som må anvendes ved besvarelsen av et rettsspørsmål, og de grunnleggende verdiene disse bygger på, som kan betegnes som metodelærens verdimessige fundament. Disse verdiene henger nøye sammen med sentrale egenskaper ved rettssystemet vårt, så som maktfordelingsprinsippet, lovgivningsprosessen, herunder også norsk lovgivningstradisjon, og oppbygningen av domstols- og forvaltningsapparatet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRV100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet studeres rettskildeprinsippene og de bakenforliggende verdiene, mens i andre emner anvendes rettskildeprinsippene. Hovedfokuset i emnet er relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene.

En målsetting med emnet er å gi studentene en forståelse av karakteren av og grunnlaget for rettsanvendelse generelt.

En annen målsetting med emnet er å gi studentene en forståelse av at rettskildebildet og dermed den juridiske argumentasjonen kan variere mellom ulike rettsområder. Et grunnleggende skille er her rettsspørsmål på og utenfor legalitetsprinsippets område, herunder både det strafferettslige og det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet. Det er imidlertid også ellers stor variasjon mellom tett lovregulerte områder, så som forbrukerkontraktsretten, på den ene siden og alminnelig kontraktsrett, erstatningsrett og deler av tingsretten på den andre siden. På områder med lite lovregulering vil det være en vesentlig del av rettsanvendelsesprosessen å identifisere et rettsgrunnlag, mens det for tett lovregulerte områder ofte vil være tolkningen av rettsgrunnlagene som er hovedoppgaven. I emnet vil det altså være fokus på lovtolkning så vel som identifisering og fortolkning av ulovfestet rett som primært rettsgrunnlag.

I emnet vil vi arbeide med å analysere dommer og andre avgjørelser fra Høyesterett, samt andre juridiske tekster som et middel for å forstå hvordan rettslig argumentasjon kan bygges opp, snarere enn passiv læring av termer og teori fra rettskilde- og metodelæren. I emnet vil vi også streife innom etiske problemstillinger som rettsanvendere kan møte på.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter at kurset er gjennomført, skal studentene ha gode kunnskaper om:

  • relevans-, slutnings- og vekt/harmoniseringsprinsipper, det vil si hvilke argumentkilder som kvalifiserer som rettskilder, hvordan rettskildene skal håndteres/tolkes og hvilken vekt de enkelte argumentene kan eller skal tillegges;
  • metodelærens verdimessige fundament og verdihierarki; og
  • prinsippene for lovtolkning, prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på "lovtomt" område.

Ferdigheter

Etter at kurset er gjennomført, skal studentene kunne:

  • identifisere, redegjøre for og vurdere rettskildebruk i en juridisk tekst, for eksempel en høyesterettsdom, i lys av rettskildeprinsippene, og kunne fremstille dette muntlig og skriftlig; og
  • redegjøre for og drøfte metodiske problemstillinger på en selvstendig måte både skriftlig og muntlig, samt samhandle med andre om metodiske problemstillinger, herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid.
  • analysere rettskildebildet og rettskildebruken i en juridisk tekst;
  • vurdere rettskildebruken i en juridisk tekst; og
  • kritisk vurdere egne, medstudenters, samt andre rettsanvenderes og rettsforskeres juridiske resonnementer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Lovdata

Det gis tilgang til lovdata.no eksamensmodus på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

Forelesninger, seminardeltakelse og obligatorisk innleveringsoppgave. Det må medregnes 300 arbeidstimer i emnet. Det bør medregenes 100 timer til undervisning og 15 timer til obligatorisk aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Juridisk metode II (MFJ100_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto