Rettshjelp (MRV270)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MRV270

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet får studentene praktisk erfaring med juridisk rettshjelpsarbeid over et helt år ved studentrettshjelpstiltaket Juss-Buss, Juss formidling eller annet godkjent sted.

I dette emnet skal studentene utvikle kunnskap og ferdigheter for å kunne håndtere praktiske saker. Dette inkluderer evnen til å analysere faktum, identifisere og løse rettslige problemstillinger, følge opp klienter, utforme og gjennomføre juridiske løsningsstrategier, samt bygge opp og anvende juridisk kompetanse innen relevante rettsområder.

Det rettspolitiske arbeidet gir studentene innsikt i politiske prosesser, samt praktisk erfaring med rettspolitisk arbeid gjennom aktiviteter som lobbyvirksomhet, utarbeidelse av høringer, arrangement av seminarer og formidling av rettsinformasjon. Basert på erfaringene fra Juss-Buss skal studentene skrive en rapport.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Etter gjennomført praksis vil studentene ha kunnskaper innen flere rettsområder, herunder også rettsområder som ikke inngår i de obligatoriske delene av masterprogrammet i rettsvitenskap.

Ferdigheter

  • Etter fullført emne skal studenten:
  • Kunne anvende juridisk metode for å identifisere, analysere og løse konkrete juridiske problemer i en rettshjelpssetting
  • Kunne kommunisere effektivt med klienter, herunder evnen til å kartlegge klientens behov, gi juridisk informasjon på en forståelig måte og håndtere klientforhold på en profesjonell måte.
  • Utvikle etisk bevissthet og forståelse for de etiske dilemmaene som kan oppstå i rettshjelpsarbeid, samt kunne håndtere disse dilemmaene på en profesjonell måte.
  • Kunne forstå og delta i rettspolitiske prosesser, inkludert deltakelse i lobbyvirksomhet, utarbeidelse av høringer og annet arbeid for å påvirke rettsutviklingen.
  • Utvikle evnen til kritisk refleksjon over egen praksis, identifisere områder for forbedring og kontinuerlig arbeide med personlig og faglig utvikling.
  • Kunne produsere klare og presise juridiske dokumenter, inkludert rapporter basert på praktisk erfaring fra rettshjelpsarbeid

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha bestått 1 året på MRV.

Alle som skal ta emnet må ha studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiS. Det kreves ansettelse og fullført praksis på minimum ett år ved Juss-Buss i Oslo eller Jussformidling i Bergen, eller en annen godkjent rettshjelpsorganisasjon. Ansettelse og gjennomføring av praksis styres i sin helhet av disse organisasjonene.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Rapporten skal gi en god fremstilling av arbeidet man har gjort i sin praksis i organisasjonen. Rapporten skal inneholde følgende:Saksresymé fra ti av sakene kandidaten har jobbet med. Sakene skal være anonymiserte og inneholde faktum, rettslig grunnlag, beskrivelse av hva som ble gjort i saken, utfall med eventuelt rettspolitisk poeng. Denne delen av rapporten skal til sammen være på mellom 1750 og 3000 ord. · Rapporten skal ta utgangspunkt i læringsmålene for MRV270 og dokumentere hvordan de ulike målene er nådd gjennom arbeidet. Redegjørelsen må knyttes til et utvalg av sakene som studenten har arbeidet med, men bør også ta opp andre sider ved praksisen.Rettspolitisk rapport. Denne delen skal inneholde beskrivelse av et rettspolitisk prosjekt kandidaten har jobbet med i tiden på Juss-Buss. Rapporten skal inneholde bakgrunnen for det rettspolitiske prosjektet, beskrivelse av problemet, hva som har blitt gjort og utfall av prosjektet. Denne delen av prosjektet skal være på til sammen 750 til 1000 ord.Rapporten underlegges sensur ved HHUiS.Eksamensspråk: Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.Karakterskala: Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minst 20 saker

Kravet anses oppfylt der fraværet ikke overstiger 25 % av normert arbeidstid hos arbeidsgiver.

Minst 20 saker.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

Arbeid i rettshjelpsorganisasjon og levering av rapport.

Åpent for

Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto