Hopp til hovedinnhold

Krisehåndtering MSA125

Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiet i samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.

Emnet vil også være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSA125

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha:

Kunnskaper om

  • ulike typer kriser (natur- og samfunnsskapte, tilsiktede og utilsiktede);
  • hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet;
  • ansvarsforhold og erfaringer med beredskapsplanlegging, samt samordning og håndtering av krisesituasjoner;
  • menneskelige reaksjoner i akutte krisesituasjoner, samt ulike typer debriefinger etter traumatiske hendelser.

Ferdigheter i å

  • forstå sammenhengene mellom beredskapsarbeidet og evnen til å håndtere en krise;
  • vurdere relevant krisehåndtering i forhold til ulike typer kriser;
  • bruke teori fra emnet i samfunnsdebatten til å se relevansen til teori om kriser og krisehåndtering.

Generell kompetanse

  • i forhold til ulike typer kriser og en del sentrale teorier om beredskap og krisehåndtering.
  • en bred oversikt over ulike typer kriser og perspektiver på krisehåndtering, inkludert teamarbeid, beslutningstaking og håndtering av stress.
Innhold

Kriser kan utløses av menneske- eller naturskapte hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljøproblemer, samfunnets avhengighet av komplekse teknologiske systemer, epidemiske utbrudd av smittsomme sykdommer, sviktende matsikkerhet, sviktende tillit til sentrale institusjoner i samfunnet, dårlig samfunnsplanlegging, m.v.

Emnet i Krisehåndtering legger spesiell vekt på følgende:

- Viktige kjennetegn ved ulike typer kriser og håndtering av kriser

- Det utvidede krisebegrep (sammenhengen mellom aktiviteter i de ulike faser av en krise)

- Sammenhengen mellom forebygging, restrisiko og beredskapsarbeid

- Sammenhengen mellom forberedende beredskapsarbeid i en førkrisefase og krisehåndtering i en akutt fase

- Organisatoriske utfordringer man vil møte i ulike typer kriser (for eksempel sentralisering og desentralisering i krisehåndtering).

- Redningstjeneste og krisehåndtering

- Menneskelige reaksjoner i og etter krisesituasjoner.

Dessuten vil det bli fokusert på kommunikasjon, informasjonsflyt og digitalisering. Det særegne ved Disaster Risk Reduction og internasjonale humanitære kriser blir også gjennomgått (spesielt komplekse humanitære kriser).

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Digital skoleeksamen (INSPERA)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innlevering av to individuelle skriftlige arbeider (kronikker)

Studentene skal levere to skriftlige arbeider i kronikkform (ca 5000 tegn inkl. mellomrom per kronikk) der det teoretiske stoffet i emnet knyttes til aktuelle hendelser i samfunnet. Studentene skal også forberede skriftlig sammendrag av pensumartikler for fremleggelse for resten av klassen.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjørn Ivar Kruke
Arbeidsformer
Forelesninger, gjesteforelesninger, skriftlige arbeider, studentpresentasjoner og diskusjoner.
Åpent for
Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogrammer (ikke UiS` Etter-og videreutdanning, EVU).
Emneevaluering
Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto