Hopp til hovedinnhold

Beslutninger i kriser MSA280

Emnet kan være nyttig for studenter som studerer/velger fordypningsretninger i risikostyring, økonomi, endringsledelse, helsefag, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet. Emnet vil legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSA280

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal:

 • være bevisst på og forstå hvordan beslutninger blir tatt i kriser både ute på skadested, i sentral kriseledelse og i stab.
 • ha kunnskaper om sentrale kjennetegn ved ulike krisesituasjoner og de utfordringene disse skaper for beslutningstakere.
 • ha kunnskaper om ulike faser i krisehåndtering på et politisk/strategisk nivå og hvordan beslutnigner normalt blir tatt.
 • ha kunnskaper om hvordan media jobber og kan påvirke beslutninger og hvilke utfordringer dette fører til for krisehåndterere
 • ha kunnskaper om hvordan gruppedynamikk og stress påvirker beslutninger

Ferdigheter:

Studenten skal ha økt sine ferdigheter til å:

 • være forberedt til å kunne delta i krisehåndteringsledelse/stab samt ha forståelse for hva som påvirker beslutninger under usikkerhet og hvilke konsekvenser ulike typer beslutninger kan ha i en krisesituasjon.
 • kunne analysere beslutningssituasjoner i krisesituasjoner
 • kunne håndtere informasjon i en krisesituasjon
 • se krisehåndtering i sammenheng med ansvarsforhold og samstyring

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ha en generell kompetanse i forhold til krisers utvikling og beslutningsutfordringer, særlige utfordringer og dilemmaer man støter på i krisekommunikasjon
 • kunne gi en bred oversikt over relevante teorier som kan forklare hvordan beslutninger blir tatt i kriser
Innhold

Kurset vil legge spesiell vekt på følgende:

 • Hva kriseledelse er og hvordan man kan etablere prinsipper for effektiv kriseledelse
 • Hvilke faktorer som påvirker beslutninger i den operative, taktiske og strategiske kriseledelsen
 • Hvordan beslutninger blir tatt på et skadested og i den strategiske kriseledelsen
 • Teamarbeid og samarbeid i krisesituasjoner
 • Tradisjonelle og nye medias roller og legitime interesser i en krise og besluntingsutfordringene dette fører til
 • Håndtering av media i en krisesituasjon
 • Hvordan politikk påvirker ledelse og hvordan beslutninger fungerer politisk i en krisesituasjon

Kurset baserer seg på et bredt utvalg litteratur som belyser teorier om beslutninger på skadested, forholdet mellom krisehåndterere og media, samt de politiske dimensjonene i kriser.

Det må være minst 5 oppmeldte studenter hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MSA125 Krisehåndtering, MSA270 Internasjonale humanitære kriser

- Kjennskap til sentrale begreper som risiko, samfunnssikkerhet, robusthet, sårbarhet, usikkerhet

- Kjennskap til teorier om kriser og krisehåndtering

Eksamen / vurdering

Semesteroppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 2/5 1 Semestre A - F Alle
Muntlig eksamen 3/5 40 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Semesteroppgaven skal gjennomføres som et gruppearbeid med minst 2 deltakere. Innlevering i INSPERA (digital eksamen).Semesteroppgave 2/5 A - F  Skriftlig eksamen 3/5 (5 timer) A - FSemesteroppgaven frist for innlevering er en uke etter siste undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Framlegging av artikler
Alle skal skrive sammendrag av 1-2 pensumartikler. En del av disse kan velges ut for fremlegging. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Riana Steen
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger, diskusjoner, skriving av gruppebasert semesteroppgave.
Åpent for
Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU). Det er også åpent for innvekslende internasjonale studenter
Studentene skal kunne delta i en kriseøvelse eller alternativt drive observasjon under en kriseøvelse hvis dette lar seg tilrettelegge innenfor rammen av kurset.
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto