Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK610)

Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) lar oss løse ligningene for fluiddynamikk for komplekse ingeniørproblemer. CFD brukes i dag innenfor et vidt spekter av industrier, noen eksempler er:

 • luftmotstand på fly og biler
 • vind- og bølgelaster på bygg og marine konstruksjoner
 • varme- og massetransport i kjemiske prosessanlegg
 • konsekvensmodellering av brann- og eksplosjoner i olje- og gassindustrien

I dette faget vil du få en innføring i beregningsassistert fluiddynamikk. Første del av emnet omhandler grunnleggende teori og implementering av numeriske metoder i programmeringsspråket Python. Andre del av emnet introduserer bruk av et CFD-verktøyet OpenFOAM. Hver av delene avsluttes med et gruppeprosjekt der dere selv velger et område å se nærmere på.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK610

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene skal kunne

 • de grunnleggende ligningene for fluiddynamikk, og hvordan disse kan beskrives som en generell transportligning
 • egenskapene til endelig volum-metoden for diskretisering av transportligninger
 • de grunnleggende diskretiseringsskjemaene for hvert ledd i transportligningen
 • de vanligste metodene for å håndtere koblede strømningsproblemer
 • de vanligste modellene for turbulent strømning
 • diskutere fordeler og ulemper ved ulike valg av løsningsmetoder og modeller

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • utføre diskretisering av alle ledd i transportligningene med endelig volum-metoden
 • implementere numeriske metoder for å løse transportligninger i programmeringsspråket Python
 • gjennomføre simuleringer i CFD-verktøyet OpenFOAM; lage beregningsgrid, velge initial- og grensebetingelser, diskretiseringsskjema og løsningsmetoder og visualisere resultater
 • sammenligne simuleringer mot analytiske og eksperimentelle data

Generell kompetanse

Studentene skal kunne

 • gjøre forenklinger av praktiske problemer slik at de kan analyseres med hensiktsmessige vitenskapelige metoder
 • visualisere og presentere data fra simuleringer på en vitenskapelig måte
 • tolke resultater fra simuleringer og vurdere usikkerhet og nøyaktighet
 • samarbeide i grupper for å gjennomføre et prosjektarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT120 Grunnleggende programmering, MSK560 Fluiddynamikk

Eksamen / vurdering

Innlevering av øvinger, prosjekter og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/5 3 Timer Bokstavkarakterer
Prosjekt 1 2/5 Bokstavkarakterer
Prosjekt 2 2/5 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av øvinger (minst 4 av 6 må være godkjent)

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Åpent for

Computational Engineering - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto