Hopp til hovedinnhold

Medisinske og naturvitenskapelige emner I MSN100

Dette emnet skal gi studenten inngående kunnskaper i fagområdene fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, strålevern, medisinsk teknisk utstyr og transfusjonsmedisin. Emnet er felles for spesialiseringene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Emnet skal bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner og beherske sykepleie ved medisinske undersøkelser og behandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MSN100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskaper i fysiologi, patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi
 • inngående kunnskap i infeksjonsforebygging
 • inngående kunnskap om overordnede prinsipper knyttet til anvendelse av medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om transfusjonsmedisin
 • kunnskap om strålevern

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende kunnskap i fysiologi og patofysiologi som grunnlag for å observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • begrunne kliniske observasjoner og funn med bakgrunn i hvordan organsystemer fungerer
 • argumentere for hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
 • anvende kunnskap om smittevern
 • håndtere og administrerer aktuelle medikamenter
 • anvende kunnskap om medisinsk teknisk utstyr
 • anvende kunnskap om transfusjonsmedisin
 • forholde seg til strålingsrisiko

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap og ferdigheter i emnet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
Innhold

Fysiologi og patofysiologi

 • organsystemenes fysiologi og patofysiologi
 • reguleringer og forstyrrelser i væske-, elektrolytt-, osmolalitets- samt syre - base systemet

Farmakologi og legemiddelhåndtering

 • farmakokinetikk og - dynamikk
 • medikamentadministrering inkludert medikamentregning
 • tilsettinger til intravenøse infusjoner
 • interaksjoner
 • bivirkninger

Infeksjonsforebygging

 • mikroorganismens angrepsmekanismer, infeksjonsforsvar, hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak i spesialavdelinger
 • mikrobiologiske undersøkelser, resistensutvikling og antibiotika behandling knyttet til helsepersonell sin egen risiko for å bli smittet  

Medisinsk-teknisk utstyr

 • prinsipper for å ivareta personell og pasientsikkerhet ved bruk av medisinsk teknisk utstyr i spesialavdelinger
 • utfordringer knyttet til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr
 • melderutiner ved skadesaker knyttet til medisinsk teknisk utstyr
 • hygieniske aspekter ved bruk av medisinsk teknisk utstyr

Strålevern

 • ulike former for stråling, strålingsfysikk
 • røntgenstråling og strålingshygiene

Transfusjonsmedisin

 • blodtyping og forlikelighet
 • indikasjoner for transfusjon av blodprodukter
 • transfusjonskontroll
 • transfusjonsreaksjoner
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
75% nærværsplikt i undervisning
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Forelesninger, digital undervisning, gruppearbeid, seminar og selvstudium. 
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie 
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Medisinske og naturvitenskapelige emner I (VAIOB20) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto